h

3. Gezonde en veilige omgeving, ook in de toekomst.

Een leefbare wereld en veilige woonomgeving zijn essentieel ook voor de inwoners van Meierijstad. Dus in het groot en in het klein aandacht voor klimaat, leefbaarheid, milieu en groen. De wijkagent zichtbaar aanwezig. Stoppen van megastallen en goede meting van luchtkwaliteit en handelen naar bewind van zaken.

Als je praat over gezond en veilig denk je allereerst aan klimaat en milieu, een goede kwaliteit van de lucht die we inademen en een schone leefomgeving. De SP denkt ook aan sociale cohesie in buurten en straten. Hebben we oog voor elkaar, kennen we de buren en zijn we op elkaar betrokken. Organiseren we activiteiten in de wijk en is er een wijkvereniging? Want de verantwoordelijkheid daarvoor ligt toch eerst en vooral bij de bewoners zelf. Ook buiten de eigen wijk spelen zaken die mensen kunnen raken, maar waarop hun invloed beperkt is. Voor de gemeente liggen er aanvullende taakgebieden en wel de volgende:

 • Voldoende toezicht en handhaving en met name de wijkagent zichtbaar aanwezig. Met korte lijntjes naar de burgers. Meer boa’s.
 • Voldoende en goed onderhouden groen en speelvoorzieningen voor kinderen. Dat bevordert de motivatie om buiten te spelen.
 • Voor elke wijk en kern een goede voorziening in de vorm van een ontmoetingspunt of gemeenschapshuis voor bewoners.
 • Bij alle ingrepen die burgers raken inspraak en betrokkenheid vanaf het begin. Deskundigheid die mensen hebben over hun eigen wijk benutten.
 • Zorgen voor een verkeersveilige woonomgeving. Parkeerproblematiek aanpakken.
 • Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers.
 • Goede toegankelijkheid van alle openbare gebouwen ook voor mensen met een beperking.
 • Luchtvervuiling en fijnstof kunnen de gezondheid van burgers bedreigen. Daarom pleiten we voor stoppen van megastallen en willen we de transitie naar duurzame en biologische landbouw bevorderen.
 • Voldoende meetpunten voor luchtkwaliteit en plan van aanpak voor verbetering daarvan.
 • Alternatieve oplossingen voor nieuwe wegen en verbindingen die extra problemen, zoals een onaanvaardbare toename van vrachtverkeer, veroorzaken. Dat geldt ook voor de korte haak op de Rembrandtlaan en de verbindingsweg van de N279 naar de bedrijventerreinen in Veghel.
 • Ook geluidshinder is een factor. We onderschrijven daarom van harte de 9 suggesties die door het “beraad vlieghinder moet minder” worden gedaan. (https://bvm2.nl/)
 • Weg met de Kernwapens die nu op het vliegveld Volkel liggen en zeker niet vernieuwen, zoals het plan is.  

U bent hier