h

Verkiezingsprogramma

Meierijstad bestaat als fusiegemeente nu vijf jaar. Dat heeft voor de burgers niet op alle fronten voordeel opgeleverd. Als SP kwamen wij in 2017 in de oppositie terecht met een fractie van drie personen. Met ondersteuning van enkele burgercommissieleden hebben we ons gedurende die periode ingezet om onze speerpunten van toen onder de aandacht te brengen en resultaten te boeken.

Dat is op diverse fronten goed gelukt. Met name op het gebied van zorg en wonen hebben we ons flink geweerd. Met vragen over de sociale kaart, amendementen over wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning en de informatievoorziening in de huis aan huis bladen, moties over verhoging van het minimumloon en de drempel voor bijzondere bijstand leggen bij 130%. Moties ook over zelfbewoningsplicht, collectieve en andere woonvormen en de bijvoorbeeld aanpassing van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, met een onderbouwd wijzigingsvoorstel daarvoor. Zoals we ook presentaties hebben
gegeven van diverse concreet uitgewerkte woonvormen als de
semipermanente woning, de schuurwoning, de Viefhof, de walwoning en de
parkeerplaatswoning.

Daarnaast zijn we steeds actief gebleven in wijken en
met het voeren van acties. Vanwege de corona epidemie een tijdje
noodgedwongen wat minder, maar nog steeds zijn we één van de weinige
partijen, die ook buiten verkiezingstijd burgers opzoekt en met hen in
gesprek gaat. Voor hen in de bres springt, zoals onlangs bij de
consternatie rond de scootmobielen in de Peppelhof in Veghel. Kortom:
een partij die er is voor de mensen. Met een eigen hulpdienst in ons partijpand in Schijndel.

Onze fractie draagt zelf de kosten voor het
raadswerk en ontvangt daar geen vergoeding voor. Dat spaart
gemeenschapsgeld. De persoonlijke vergoeding dragen de
gemeenteraadsleden deels af aan de SP, zodat iedereen daarvan mee kan
profiteren. Solidair met vrijwilligers die zich elders inzetten.

We zijn steeds kritisch gebleven op alle
gemeentelijke uitgaven, met altijd de vraag in ons achterhoofd: hoe kan
ik dit uitleggen aan de burgers? Want die staat als mens centraal
in ons handelen en stemgedrag. Democratie is immers meer dan ééns in de
vier jaar stemmen. Daarom vinden wij het zo belangrijk te informeren
naar wat mensen van hun wijk vinden en samen met hen plannen te maken en hun ervaring, deskundigheid en inzichten te benutten. Hen serieus nemen en echt betrekken. Wij willen ervoor zorgen dat participatie en
inspraak geen loze kreten blijven.

Als constructief-kritische partij hebben we de afgelopen jaren veel goede voorstellen gesteund. Maar als ze in onze optiek niet strookten met onze grondbeginselen menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit stemden we tegen. Want die blijven voor ons als SP uitgangspunt van beleid.

Meebesturen is geen doel op zich voor de SP. We doen alleen mee, als we een coalitie kunnen vormen met een meer sociaal gezicht. Een gemeente waar eerlijk delen de norm is, dat willen we voor elkaar krijgen. Met uw stem, kunt u ons daarbij helpen.

In de diverse hoofdstukken worden onze tien speerpunten nader uitgewerkt.

U bent hier