h

SP stelt vragen n.a.v. passend onderwijs

3 januari 2015

SP stelt vragen n.a.v. passend onderwijs

SP-Raadslid Marieke Broekmeulen heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs.

De gemeente is vanaf 1 januari niet alleen verantwoordelijk samen met de scholen voor het onderwijs in de regio, maar ook voor de jeugdzorg. Iedere jeugdige, en dus niet alleen iedere leerplichtige, zou in de buurt van huis onderwijs moeten kunnen volgen. geen enkel kind zou zonder enige vorm van onderwijs thuis moeten zitten. De gemeente moet hierin haar regierol pakken en samen met de scholen afspraken maken. Alle scholen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Hieronder ziet u de door Broekmeulen gestuurde brief.


Geacht college,

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden. Dit is eigenlijk al een vreemde stelling aangezien we in Nederland vrije keus van onderwijs kennen.

 Het is van groot belang dat kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met een opvoedings- of leerprobleem zowel in het speciaal als regulier onderwijs passend onderwijs krijgen, hier kan haast niemand het mee oneens zijn.

Vanwege de vrije schoolkeuze zou het logisch zijn als door middel van de zorgplicht en het passend onderwijs iedere jeugdige uit Schijndel in Schijndel zelf het basis- dan wel voortgezet onderwijs kan volgen. Wij beschikken momenteel als raadsfractie niet over de informatie waaruit dit feit zou kunnen blijken.

Iedere jeugdige, en dus niet alleen iedere leerplichtige, zou in de buurt van huis onderwijs moeten kunnen volgen. Geen enkel kind zou thuis moeten zitten. De gemeente moet hierin haar regierol pakken en samen met de scholen afspraken maken. Alle scholen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.
De transitie van de jeugdzorg brengt nieuwe uitdagingen maar ook zeker nieuwe kansen met zich mee. De gemeente is vanaf 1 januari niet alleen verantwoordelijk samen met de scholen voor het onderwijs in de regio, maar ook voor de jeugdzorg.

We hebben op dit moment nog niet goed informatie hoeveel kinderen precies thuis zitten, compleet verstoken van onderwijs. De landelijke berichten en signalen van ouders baren ons zorgen, om de situatie in Schijndel helder te krijgen hebben wij enkele vragen opgesteld.

De SP fractie heeft enkele vragen over het Passend Onderwijs op dit moment:

 1. Zijn er door het passend onderwijs meer zorgleerlingen in het regulier onderwijs gebleven of nieuw ingeschreven'? Met uitzondering van de leerlingen op “’t Talent” wat regulier onderwijs is geworden. Hoeveel leerlingen betreft het en wat is de herkomst van de cijfers?
 2. Op welke scholen zijn de leerlingen terecht gekomen en was dit ook de wens van de ouders, met aandacht voor de vrije schoolkeuze?
 3. Krijgen de leerlingen nu de best passende ondersteuning en zijn kinderen, ouders en onderwijzers hier tevreden over?
 4. Hoeveel kinderen in Schijndel zitten thuis omdat ze niet geplaatst kunnen worden in basisonderwijs en hoeveel in het voortgezet onderwijs?
 5. Is er sprake van “weigerscholen” in Schijndel en over welke scholen gaat dit dan?
 6. Is er een mogelijkheid voor de gemeente om, wanneer er sprake is van weigering, een sanctie op te leggen aan de school of het schoolverband?
 7. Hoeveel leerlingen zijn ontheven uit de onderwijsplicht en krijgen ook geen aangepast leerprogramma?
 8. Heeft de wet Passend Onderwijs geleid tot afname van het aantal thuiszittende leerplichtigen of uit de leerplicht ontheven minderjarigen? Wat is precies de af- of toename van het aantal thuiszitters?
 9. Welke rol is de gemeente bereid op zich nemen voor ouders die hun kind ondanks de wet op passend onderwijs niet kunnen plaatsen?
 10. Welke Organisaties in de regio spelen hierbij een rol en wat zijn hun ervaringen met Passend Onderwijs en plaatsing van kinderen?
 11. Hoe worden op dit moment eventuele problemen die zich voordoen bij de plaatsing van kinderen geregistreerd?
 12. Wie voert de regie over de thuiszittersaanpak en wie krijgt doorzettingsmacht binnen de regio van het samenwerkingsverband?
 13. Als al deze gegevens nog niet bekend zijn, op welke termijn verwacht het College deze te kunnen leveren? En wat doet de gemeente om dit proces zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen?
 14. Wat zijn de verzuim cijfers binnen de gemeente gebaseerd op relatief, absoluut, luxe én ziekte?
 15. Hoeveel leerlingen hebben vrijstelling van de leerplicht op psychische gronden? Is dit aantal aan het stijgen?
 16. Hoeveel van hen zijn volgens ouders en hulpverleners wel "leerbaar"? In hoeverre wordt art.5 LPW gebruikt als een vluchtweg voor onderwijs via zorgbudgetten, die daar niet voor bedoeld zijn omdat schoolbesturen weigeren onderwijs te verstrekken?
 17. Hoeveel leerlingen verblijven er in een Rebound voorziening per jaar en hoelang verblijven die leerlingen in de voorziening? Ontstaat hierdoor een onderwijsachterstand bij terugkeer in het regulier onderwijs?
 18. Hoe neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid voor onderwijs voor haar inwoners in de praktijk?
 19. Bent u met ons van mening dat iedere jeugdige recht heeft op onderwijs wat aansluit bij zijn belevingswereld en prestatie niveau?
 20. Hoe wordt er omgegaan met zorg en onderwijs initiatieven wanneer kinderen door het ministerie van OCW doorgeschoven wordt, en dus uit de leerplicht ontheven wordt, naar het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport? Er is dan vanuit de overheid geen geld beschikbaar voor onderwijs en de dagbesteding moet het met veel minder financiële middelen doen waardoor deze ook niet in staat zijn gedegen onderwijs te verzorgen. Wat doet de gemeente aan het passend onderwijs voor deze groep?
 21. Bent u met ons van mening dat er een ontschotting zou moeten komen van de onderwijs en zorg budget voor deze kwetsbare groepen?
 22. Welke taak is de wethouder bereid te nemen in het kader van de transitie jeugdzorg en het passend onderwijs om deze twee taken in die zin samen te voegen dat er niemand meer zonder onderwijs in de gemeente Schijndel komt te zitten?

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet.
Namens de SP fractie Schijndel,

Marieke Broekmeulen

Reactie toevoegen

U bent hier