h

Energietoeslag:"mensen krijgen op tijd hun toeslag"

12 april 2022

Energietoeslag:"mensen krijgen op tijd hun toeslag"

Foto: SP

In verschillende gemeenten is er wat commotie ontstaan wat betreft de uitbetaling van de energietoeslag van 800 euro.  Hoe is het geregeld in Meierijstad? SP Meierijstad vindt dat het voor de mensen, die hiervoor in aanmerking komen, goed geregeld moet zijn. En niet de dupe worden van onduidelijke regelgeving en niet onnodig moeten wachten op hun toeslag. SP Meierijstad heeft meteen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W.  SP raadslid Tonnie Wouters is in eerste instantie tevreden met de antwoorden.  "In tegenstelling tot de geluiden, die wij horen van andere gemeente, is Meierijstad al enige tijd bezig met de voorbereidingen. En dat in onze gemeente, de mensen op tijd hun energietoeslag krijgen."

Hieronder de vragen van onze SP fractie en de antwoorden.

1. Zijn de voorbereidingen in Meierijstad zodanig, dat de 800 euro aan de bij U bekende mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen, in mei uitbetaald kunnen gaan worden?
Ja. Meierijstad heeft al geruime tijd een werkgroep die hiermee aan de slag is. De beleidsregels Energietoeslag zijn op 5 april vastgesteld. Hierop vooruitlopend is al een selectiebestand gemaakt van burgers die voldoen aan de voorwaarden voor ambtshalve verstrekking. Zodoende kon aan
deze burgers na vaststelling van het beleid, direct een besluit worden toegestuurd. De daadwerkelijke uitbetaling volgt nu z.s.m. Dit is uiterlijk 1 mei as.
2. Behoren de mensen die naast bijvoorbeeld een inkomen tot 120% van de bijstand en een aanvullende uitkering ontvangen hier ook onder?
Inwoners die een uitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling in de periode 1 januari tot 31 maart 2022 van gemeente Meierijstad hebben ontvangen, hoeven zelf niets te doen. Zij ontvangen uiterlijk vóór 1 mei 2022 € 800,- tegemoetkoming op de bij ons bekende bankrekening.
Ook ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening (AIO uitkering) van de Sociale Verzekeringsbank krijgen de tegemoetkoming automatisch.

Inwoners die niet bij ons bekend zijn, omdat zij geen uitkering van gemeente Meierijstad hebben ontvangen in die periode, maar mogelijk wel tot de doelgroep behoren, kunnen vanaf 1 mei 2022 een aanvraag hiervoor bij ons indienen. Er wordt geen rekening gehouden met vermogen. Maar wel met inkomen. Inwoners komen in aanmerking voor de energietoeslag als het netto inkomen minder is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit komt neer op minder dan netto per maand (exclusief vakantietoeslag)

Vanaf 21 jaar

  • Alleenstaand € 1.244,54
  • Samenwonend/getrouwd € 1.777,92

Vanaf AOW leeftijd

  • Alleenstaand € 1.382,89
  • Samenwonend/getrouwd € 1.872,50

Maar ook als het inkomen net iets meer is, of als er bijzondere omstandigheden zijn is een energietoeslag soms toch mogelijk. Meierijstad levert maatwerk in individuele gevallen en nodigt inwoners bij twijfel uit om contact te zoeken met uitvoerend Werkatelier Toegang en een aanvraag
te doen. Op het aanvraagformulier is de mogelijkheid opgenomen om de energietoeslag toch te kunnen aanvragen, ook als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.
3. Gaat Meierijstad de volledige 800 euro uitbetalen?
Ja, en Meierijstad kiest daarbij voor betaling in 1 keer.
4. Zijn er signalen dat het nodig is om nu al met voorschotten te gaan werken? Zo ja, gaat u dat doen?
Nee, deze signalen zijn er niet geweest.
5. Na enig zoekwerk kom ik op de site van Meierijstad, waar uitleg gegeven wordt over Energietoeslag minima. Kan er op de home pagina een aparte link toegevoegd worden naar deze pagina?
Deze verwijzing kan op de homepagina aangebracht worden.
De communicatie omtrent de energietoeslag zal in de maand april actief worden uitgebreid. Onder andere middels een persbericht in kranten en op sociale media. Daarnaast zal de informatie op de website worden aangepast.
6. U schrijft op de site, als u tot de minima behoort, kan er vanaf 1 mei een aanvraag bij de gemeente ingediend worden voor de energietoeslag. Wilt u hier bij zetten tot welke inkomen maximaal mensen dan mogen hebben? Dit kan veel teleurstelling voorkomen.
Ja, dit zullen wij doen. De communicatie omtrent de energietoeslag zal in de maand april worden uitgebreid.

7. Komt er een voorbeeld brief waar mensen alleen nog hun persoonlijke gegevens hoeven in te vullen?
Nee. Meierijstad kiest er voor om te werken met een eenvoudig e-formulier (digitale aanvraag) via de website van Meierijstad. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Inwoners kunnen ook terecht voor hulp bij de bestaande reguliere loketten zoals het Minimaloket, Geld en Zo,
spreekuur van de Formulierenbrigades.
8. Behalve informatie via de site, ga ik ervan uit dat u zeker ook via de gemeentelijke pagina in de plaatselijke kranten, deze informatie kenbaar gaat maken.
Ja, dat gaan we doen.

Reactie toevoegen

U bent hier