h

Voorkeursbehandeling of beleid?

27 september 2023

Voorkeursbehandeling of beleid?

"Is het beleid of toeval dat het hele noordelijke deel van het Foodpark in Veghel, dat grenst aan het eigen terrein van Bas World inmiddels is gekocht of toegezegd is aan EXE Holding BV?” is de laatste van de vragen die wij donderdag tijdens de raadsvergadering graag beantwoord zien door het college. En in plaats van toeval hadden we misschien beter kunnen zeggen “voorkeursbehandeling.”

Want uit alle vragen komt naar voren, dat we vraagtekens hebben bij het gevoerde beleid. Zoals over het verrekenen van huur voor het eerder mogen gebruiken met de koopsom. Of het bebouwingspercentage dat lager ligt dan afgesproken. Gaat het om onderzoek naar gedempte sloten dat niet uitgevoerd wordt. Waar we al eerder twee keer technische vragen hebben gesteld die beantwoord zijn zonder echt duidelijkheid te bieden, gaat het nu over het gevoerde beleid. Ook omdat we uit stukken die hebben ingezien alleen maar meer vraagtekens gingen zetten bij dat beleid. En het ook ons gevoel niet kon wegnemen, dat er sprake is van iets als voorkeursbehandeling of veel invloed van genoemd bedrijf op deze ontwikkelingen.

We zijn benieuwd naar de beantwoording en zullen ons op grond daarvan en de overige informatie beraden over eventuele vervolgstappen.

Hieronder de vragen van de SP

Naar aanleiding van de antwoorden op onze technische vragen over deze kwestie en na het inzien van diverse stukken hebben wij de volgende bestuurlijke vragen inzake het Foodpark in Veghel:

1. In artikel 6 van de koopovereenkomst wordt gesteld, dat eerdere ingebruikname niet is toegestaan. Toch wordt hiervan afgeweken, en mag dat wel. Op welke gronden is besloten dit toch toe te staan?

2. Hiervoor is een huurovereenkomst gesloten, maar de prijs van de huur, wordt in mindering gebracht op de verkoopprijs. Dus in feite toch gratis stalling. Op basis van welk beleidsstuk is deze afspraak gemaakt en zijn er voorbeelden van andere situaties waar dit ook gespeeld heeft?

3. De verkoopprijs is vastgesteld op 175 euro per vierkante meter. Is dit de gangbare prijs voor alle percelen op het Foodpark, of is hier sprake van een “speciale prijs”, die afwijkt van wat voor andere percelen wordt gevraagd?

4. Waarom heeft een college, dat de marktwerking omarmt, niet gekozen voor een hogere prijs, wanneer schaarste en urgentie blijkbaar van grote invloed zijn?

5. Het bebouwingspercentage moet minimaal 20% zijn, maar in het ingediende bouwplan komt het percentage uit op 16.9%. Op grond van welke overwegingen wordt ingestemd met dit plan, als het niet voldoet aan gestelde eisen?

6. Er wordt eerste recht van koop verleend voor een mogelijk nog te verwerven perceel Kempkens 2. Zijn er voorbeelden van andere bedrijven die ook eerste recht van koop kunnen claimen en dat toegezegd krijgen? Zo ja welke en op grond van welk beleidsstuk gebeurt dit dan?

Bijlage(n)7. Vindt het college het niet onethisch om eerste recht van koop te verlenen voor grond, die nog van een ander (soortgelijk) bedrijf gekocht moet worden?

8. Op grond van beperkte geldigheid van 2 tot 5 jaar wordt geen onderzoek gedaan naar gedempte sloten, terwijl we elders lezen, dat de meest voorkomende verdachtmakingen juist bij gedempte sloten ligt. En aanvullend bodemonderzoek alleen in de bovengrond. Wat is de reden om dan maar “de kop in het zand te steken” of “verstoppertje te spelen” en geen nader onderzoek te doen?

9. Is het beleid of toeval dat het hele noordelijke deel van het Foodpark, dat grenst aan het eigen terrein van Bas World inmiddels gekocht of toegezegd is aan Exe Holding BV?

Reacties

Top actie dit... Mogen we dit nog wel een Foodpark noemen? Aan de ene kant staat het vol met blokkendozen, aan de andere kant vol met vrachtwagens. Het lijkt meer op een Storage-park, dan een Foodpark.

Tevens zorgt deze "opslag-industrie" voor heel weinig werkgelegenheid (op zijn zachtst gezegd), maar aan de andere kant wel voor veel (vracht)verkeer.. Het lijken 2 uitersten, waarvan je als gemeente je moet afvragen of je deze situatie wel wil.

Heb sterke vermoedens dat de heer Goijaarts wel vaker het bedrijfsbelang boven het welzijn van bewoners stelt. Uit eigen ervaring heb ik met verbazing en de nodige irritatie de tot stand koming van de herziening bestemmingsplan buitengebied kremselen 12 beleefd. Onder de verantwoordelijkheid van de heer Goijaarts is in 2020 positief gereageerd op het principeverzoek van de firma Peters, bomenrooibedrijf. Wat voor ons begrijpelijk is. Wij hebben een procedure gestart bij de raad van State om het bestemmingsplan ongeldig te laten verklaren.

Hoe herkenbaar is dit gedrag van de gemeente. Is het al niet decennia lang zo binnen voorheen Veghel en nu Meierijstad. Dat alle aandacht gaat naar de grote spelers op de industrieterreinen en hun belangen. Terwijl de kleine zelfstandige zich aan alle geldende regels wordt gehouden. De macht van het grote geld is hierin sterker dan het belang van de burger. Men zit nu eenmaal liever aan tafel met een in weelde gehulde partij, dan aan de simpele tafel bij de gemiddelde ondernemer of burger.

Reactie toevoegen

U bent hier