h

2. Goede zorg voor iedereen.

Het krijgen van de juiste zorg is een recht, geen gunst die verleend wordt.Daarbij staat de mens centraal. Behoeften zijn uitgangspunt, niet geld.

De zorg wordt onbetaalbaar, hoor je steeds vaker. Omdat er alsmaar meer ouderen komen, die meer zorg en voorzieningen nodig hebben. Terwijl het personeelstekort in de zorg maar blijft oplopen. Mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg leveren moeten samen kunnen bepalen wat de juiste zorg is die geleverd wordt. Oog voor en vertrouwen in de professionaliteit van de zorgmedewerkers. Niet de regeltjes, de aanbestedingen of de financiering moet voorop staan, maar de zorgbehoefte van mensen. Bureaucratie beperken tot een minimum. Aandacht voor mantelzorgers.

Daarom op het gebied van zorg de volgende aandachtspunten:

  • In de zorg wordt de menselijke maat leidend. Met vertrouwen in de professionaliteit van zorgmedewerkers, die in overleg leveren waar behoefte aan is. Met medeverantwoordelijkheid van de zorgvrager, die reëel en kritisch naar de eigen hulpvraag kijkt, maar erop moet kunnen vertrouwen dat wat écht nodig is ook geleverd wordt.
  • We stoppen de versnippering in de jeugdzorg en de WMO. Halen de marktwerking en concurrentie uit de zorg en gaan voor samenwerking in plaats van concurrentie. De keuzemogelijkheden voor de client moet overeind blijven.
  • Bij gunning aan zorgondernemingen wordt een loon van minimaal 15 euro per uur voor verzorgenden verplicht gesteld.
  • Er wordt scherp toezicht gehouden op winsten en verrijking. Nog steeds verdient een deel van de zorgondernemers veel geld aan de zorg. Terwijl anderen juist extra investeren in bijvoorbeeld opleidingen e.d.  Zorggeld moet naar de zorg en niet terecht komen in de portemonnee van ondernemers of aandeelhouders.
  • Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet preventie een grotere rol krijgen in bijvoorbeeld het takenpakket van de GGD.
  • Thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding zoveel mogelijk in de wijk organiseren vanuit buurtzorghuizen.
  • Mensen moeten de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben en erop kunnen vertrouwen dat deze tijdig onderhouden en gerepareerd worden.
  • De gemeente heeft de vrijheid om lokale accenten te leggen.
  • De jeugdzorg vraagt alle aandacht, waarbij preventie een belangrijke rol speelt net als een integrale aanpak. Goed ingerichte eerstelijnszorg is cruciaal, maar ook crisiszorg en specialistische zorg waar nodig. Inkoop en financiering moeten goed geregeld zijn binnen regionale afspraken daarover. Bovenregionaal zelfs, waar het de gespecialiseerde hulp betreft. Bureaucratie wordt tot een minimum teruggebracht.

U bent hier