h

7, Ruimte voor onderwijs, cultuur en sport

Goede scholen, sportvoorzieningen, bibliotheken, theaters en wijkgebouwen zijn essentieel als basis voor mensen die daarin moeten functioneren. Ruimte voor ontmoeten en sociaal contact. Oog voor cultuur in volle breedte.

In het onlangs vastgestelde IHP (Integraal Huisvesting Plan) voor scholen, wordt veel geld uitgetrokken om kinderen een goed geoutilleerd schoolgebouw te bieden. Met een gezond binnenklimaat en voldoende speelgelegenheid. Daar hebben wij van harte mee ingestemd. Daarnaast zullen er voor die kinderen en hun ouders voldoende sportmogelijkheden moeten zijn en ook op het gebied van cultuur een groot en gedifferentieerd aanbod. Verder kan het verenigingsleven mogelijkheden bieden voor ontspanning en vertier. Vanuit de gemeente de opdracht op deze al gebieden te zorgen voor faciliteiten daarvoor.

 • In het onderwijs dienen kind en leerkracht centraal te staan. Professionaliteit wordt op waarde geschat. Goede huisvesting is hiervoor essentieel.
 • Bij nieuw- en verbouw gaat onze voorkeur uit naar “Brede School” of Integraal Kind Centrum, die gericht zijn op samenwerking binnen één gebouw. Om zo de ontwikkelingskansen voor alle kinderen te vergroten.
 • Omdat onderwijs meer is dan “rekenen en taal” moet cultuur- en natuureducatie ook de nodige aandacht krijgen.
 • Goede sportvoorzieningen zijn van groot belang om “een gezonde geest in een gezond lichaam” te bewerkstelligen. Een goede balans waar het gaat om verantwoordelijkheid tussen gemeente en clubs is hiervoor een belangrijk gegeven. Vraagt overleg en afbakening binnen realistisch perspectief.
 • Dit geldt ook voor het verenigingsleven. Geen overdreven verwachtingen, maar goed en eerlijk samenspel tussen partners.
 • Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is wat de SP betreft voorwaarde. Met een duidelijke rol daarin voor de gemeente.
 • Elke grote kern krijgt heeft of krijgt een zwembad. Nu nog zorgen dat alle kinderen in de basisschoolperiode hun zwemdiploma kunnen halen.
 • Een goed onderbouwd meerjarenplan voor sportvoorzieningen, onderhoud en vervanging. Dit in goed overleg met de verenigingen.
 • Er komt een brede maatschappelijke aanpak om laaggeletterdheid terug te dringen. In overleg met ondernemers, organisaties, verenigingen en burgers worden daarvoor doelen geformuleerd in een op te stellen convenant.
 • Het voorkomen van laaggeletterdheid (en daardoor uitsluiting) bij nieuwkomers, vanaf 2022 de verantwoordelijkheid van de gemeente, begint met taal, taal en nog eens taal. Het is van het allergrootste belang dat mensen in staat gesteld worden om het niveau van taal te bereiken dat binnen hun mogelijkheden ligt, zodat zij zelf en hun kinderen zich als volwaardig lid van onze maatschappij kunnen ontwikkelen.
 • We gebruiken duidelijke en waar nodig eenvoudige taal in alle contacten.
 • Scholen worden geactiveerd om met Pro Demos dagdelen te organiseren, om de jeugd kennis laten maken met de politiek.
 • Actief aan jongeren in onze gemeente vragen, wat ze anders zouden willen zien om hen zo te helpen hun ideeën te verkennen en hun visie te ontwikkelen.
 • Als gemeente zichtbaarder worden in wat we doen. Transparanter en daardoor interessanter door bijvoorbeeld via jongerenwerk input van de jeugd te genereren en die serieus te nemen.
 • De culturele sector blijven steunen en subsidiëren. Ook de amateurkunst en heemkundekringen niet vergeten, net zomin als het cultureel erfgoed.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid het openluchtzwembad in Veghel open te houden.
 • Zo snel mogelijk na corona starten met een onderzoek naar de nadelige gevolgen van de maatregelen op de culturele sector in Meierijstad en plannen ontwikkelen om de schade te repareren.

U bent hier