h

Schriftelijke vragen aan B&W en Woonbelang over sloopplannen Peellandstraat

23 maart 2006

Schriftelijke vragen aan B&W en Woonbelang over sloopplannen Peellandstraat

Schriftelijke vragen stellen is een krachtig middel van een gemeenteraadsfractie. Nog maar net één week in functie, maakt fractievoorzitter Anita Oerlemans al gebruik van dit middel. Ook Woonbelang is aangeschreven.

Aan B&W vragen we:

1 Wat heeft gemeente Veghel tot dusver voor stappen ondernomen inzake de toekomst van de Peellandstraat e.o. en andere herstructureringswijken zoals Oranjewijk en Bloemenwijk?
2 Zijn deze stappen aan de raad en/of haar commissies voorgelegd?
- Zo ja, wat was het standpunt van de raad of de commissies?
- Zo nee, bent u het met ons eens dat dergelijke ingrijpende plannen vóóraf aan de raad en/of haar
commissies moeten worden voorgelegd?
3 Is er reeds een sloopvergunning afgegeven voor een of meerdere van deze wijken?
- Zo ja, hoe is het mogelijk dat u hieraan meewerkt zonder onderzocht te hebben of er voor de sloopplannen draagvlak is onder de meerderheid van de bewoners?
- Zo nee, bent u het met ons eens dat deze vergunning slechts dan pas verleend kan worden als er aangetoond is dat er voor de sloopplannen draagvlak is onder de meerderheid van de bewoners?
4 Is er een regeling, overeenkomst of procedure waarin de positie van huurders c.q. bewoners van herstructureringswijken is vastgelegd?
- Zo nee, bent u het met ons eens dat er een dergelijke regeling moet komen, gezien de vele herstructureringsplannen die Veghel komende jaren te wachten staan?
Wij willen u in dit verband wijzen op de uitgave: Stedelijk Protocol Herstructurering van
“De Bundeling”, Wittevrouwensingel 1, 3581 GA Utrecht, tel.nr. 030-2361861
5 Is er een subsidie mogelijk voor bewonersorganisaties gedurende herstructureringsprojecten?
- Zo nee, bent u het met ons eens dat het bewonersorganisaties ook financieel mogelijk moet worden gemaakt te functioneren als volwaardige partner en/of een second opinion/alternatief plan te laten opstellen en dat er om die redenden zo’n subsidie moet komen, gezien de vele herstructureringsplannen die Veghel komende jaren te wachten staan?
6 Waarom heeft Veghel als één van de weinige gemeenten in Nederland geen woonruimteverordening en hoe verhoudt zich dit tot de schaarste aan sociale huurwoningen en de wachtlijst van ruim vier jaar?

Aan Woonbelang vragen we:

1 Klopt het dat er al enige tijd nog slechts tijdelijke huurcontracten voor de woningen van herstructureringsgebied Peellandstraat e.o. worden verleend?
- Zo ja, hoeveel van dergelijke tijdelijke huurcontracten zijn er op dit moment vigerend en per contract: wanneer is dit ingegaan en loopt dit af?
2 Is er reeds een sloopvergunning afgegeven voor een of meerdere van deze wijken?
- Zo nee, bent u het met ons eens dat tijdelijke huurcontracten pas kunnen na een sloopbesluit geaccordeerd door de gemeenteraad?
3 Klopt het dat er al enige tijd geen onderhoud meer wordt gepleegd aan de woningen van herstructureringsgebied Peellandstraat e.o?
- Zo ja, hoe lang is dit al het geval?
4 Wordt er nog onderhoud gepleegd aan de woningen van de andere herstructuringsgebieden?
- Zo nee, hoe lang is dit al het geval?
5 Is er een regeling, overeenkomst of procedure waarin de positie van huurders c.q. bewoners van herstructureringswijken is vastgelegd?
- Zo nee, bent u het met ons eens dat er een dergelijke regeling moet komen, gezien de vele herstructureringsplannen die Veghel komende jaren te wachten staan?
Wij willen u in dit verband wijzen op de uitgave: “Stedelijk Protocol Herstructurering” van
“De Bundeling”, Wittevrouwensingel 1, 3581 GA Utrecht, tel.nr. 030-2361861
6 Welke gevolgen van de voorrangspositie van de herhuisvesting van bewoners van slooppanden voorziet u voor de wachtlijst, waar mensen nu al ruim 4 jaar op staan.

U bent hier