h

Wonen - Area / Woonbelang

16 december 2022

Toch meer sociale huur in Veghels Buiten?

Foto: SP

Op de agenda van de raadsvergadering van 15 december stond de vaststelling van het laatste deel van Veghels buiten. Waar nog een kleine 1200 woningen moeten komen. Waarvan volgens het voorstel 25% sociale huur zou moeten worden. Samen met Hart en de PvdA/GroenLinks diende wij als SP een amendement in, waarin gevraagd werd het percentage sociale huur te verhogen naar 35% en dan 10% minder dure koop. En al roepen alle partijen in Meierijstad al jaren dat er meer in die sector gebouwd moet worden, alleen D’66 en Gemeentebelang wilden ons wel steunen. Geen meerderheid dus.

Lees verder
23 november 2021

Wordt de schuurwoning van de SP de stalwoning van AREA? (1)

Foto: SP

In het Brabants Dagblad van 25 november zegt directeur Jan van Vucht van Area: “geef me een stal en ik bouw er huurwoningen”. Eigenlijk vraagt hij gewoon om bouwgrond voor huurwoningen in de sociale sector. En die grond is wellicht te vinden op plaatsen waar nu agrarische bebouwing staat, die in onbruik raakt. En kunnen zelfs bestaande stallen omgebouwd worden naar woningen. Al zal dat de nodige investering en aanpassing vragen. In feite is het een variant op een eerder door ons als SP gelanceerd idee om sociale huurwoningen te bouwen in de vorm van schuren. Destijds geïnspireerd op Veghels Buiten, waar boerderijachtige gebouwen de norm zijn.

Lees verder
9 februari 2021

Succes! Huren van sociale huurwoningen worden bevroren

Foto: SP

Een voorstel van de SP is vandaag aangenomen om de huren van
mensen die in een sociale huurwoning wonen te bevriezen. SP-fractie voorzitter Ruud Merks reageert veheugd op het nieuws:  Dit is goed nieuws voor heel veel huurders.  Met huurders voeren we al tijden, hier in Meierijstad en met vele andere SP afdelingen door het hele land , actie."  Al drie keer eerder werd een SP voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Minister Ollongren weigerde dit uit te voeren. Maar nu de Tweede Kamer ook stelt dat de huren bevroren moeten worden, moet ze dit uitvoeren.' Het aannemen van dit voorstel betekent dat de huurverhoging op 1 juli voor sociale huurwoningen niet doorgaat.

Lees verder
3 juli 2020

Sociale woningbouw komt maar niet van de grond.

Foto: SP

Het stond is alle verkiezingsprogramma’s, er is al heel veel over gesproken, diverse moties en amendementen zijn erover ingediend, maar het wil maar niet lukken. Voldoende sociale woningbouw realiseren in Meierijstad. Ondanks mooie woorden in de woonvisie, waarover eerst wel een jaar gepraat moest worden. Ondanks  de gemaakte prestatieafspraken met de corporaties. Ondanks ambities en afspraken. Zoals bij projecten vanaf vier woningen moet een kwart sociale koop of huur zijn.

Lees verder
24 juni 2020

Wanneer stopt het?

Wanneer stopt het?  Dat was gistermiddag, de kernvraag, tijdens het gesprek dat een SP-delegatie (raadsleden Wouters en Merks) had, met de directeuren Wonders en Van Vucht (resp. Woonmeij en Area.)  Wanneer stoppen de jaarlijkse huurverhogingen? Waarom ieder jaar de woonlasten van huurders omhoog jagen, terwijl het NIBUD, vorig jaar al aangaf dat 25% van alle huurders (800.000! huishoudens) al klem zitten. En het ligt al in de lijn der verwachting van het, dat als gevolg van de "coronacrisis", dit drastisch gaat stijgen. Wanneer is de bovengrens bereikt, voor een sociale huurwoning? Op dit moment is dat € 737,14. per maand!! Is dit nog sociaal te noemen?

Foto: SP
   Zes broden, geeft het bedrag weer, van de gemiddelde huurstijging per maand!!. Dit hebben huishoudens dus maandelijks minder te besteden
Lees verder
14 juni 2020

Verbeteren woningbouwregie: doekje voor het bloeden!

Met een “plan van aanpak woningbouwversnelling 2020” wil het college de regievoering op de woningbouwproductie versterken. Door te werken met meer flexibiliteit dan aangegeven staat in de woonvisie. Waar is opgenomen, dat bij bouwprojecten van meer dan vier woningen een kwart ervan in de sociale sector moet vallen. En dat is een heel goed uitgangspunt om aan de vraag naar meer sociale huur- en koopwoningen te voldoen. Maar het college wil echter hun eigen doelstelling wijzigen. En wel op een heel slimme manier. Want ze stellen voor om projectontwikkelaars (sorry, ze worden ontwikkelpartners genoemd) de mogelijkheid te bieden om hun verplichte deel “sociaal” af te kopen. Een compensatieregeling dus. De “partner” wordt dan verplicht om een bijdrage te storten in wat ze een vereveningfonds noemen. Met andere woorden: ze kunnen voor € 11.600 hun “plicht” afkopen. Een schijntje op een project met dure huizen.

Lees verder
9 juni 2020

Senaat steunt SP opnieuw: stop de huurverhoging!

 

SP-senator Tiny Kox is blij dat wederom een meerderheid van de
Eerste Kamer steun geeft aan zijn dringende oproep aan de regering om in deze crisistijd een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor ruim 3 miljoen Nederlandse huurders.

Foto: SP
Kox: ‘Ik mag toch hopen dat na deze
tweede uitspraak op rij van de Senaat, minister Ollongren eindelijk snapt dat zij zal moeten buigen voor de wil van het parlement. Temeer omdat de Kamer vandaag, via mijn motie, ook expliciet uitspreekt dat "het in het goede verkeer tussen regering en parlement betaamt dat de
regering in beginsel een motie van de Kamer uitvoert". Een minister die dat weigert, plaatst zich tegenover de volksvertegenwoordiging - en vraagt om politieke problemen.’
Lees verder
7 april 2020

Geen huurverhoging in deze onzekere tijden

Foto: SP

Afgelopen week werden de huurders van AREA verrast met een nieuwsbrief waarin een huurverhoging met ingang van 1 juli a.s. aangekondigd werd. Het is voor de SP volstrekt onduidelijk onder welke steen AREA de laatste weken geleefd heeft.

Lees verder
25 september 2019

SP wil opheldering omtrent Scheifelaar II

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 19 september vernamen wij, dat de locatie Scheifelaar II  is afgevallen, als mogelijke locatie voor sociale koop/huurwoningen in Veghel. De door de SP ingediende motie kreeg onvoldoende steun. Volgens wethouder Compagne zijn er andere locaties in beeld.  Op de vraag van SP raadslid Kees van Limpt, waarom Scheifelaar II was afgevallen, kreeg hij van wethouder Compagne geen antwoord.  Dus bleven veel zaken nog steeds onduidelijk. Genoeg reden voor de SP-fractie, om in dat verband de volgende vragen te stellen:

Lees verder
20 september 2019

Kan niet waar zijn, of toch wel??

Al meer dan tien jaar liggen grote lappen grond op de Scheifelaar II in Veghel onbebouwd. Terwijl de hele infrastructuur al vanaf het begin aanwezig is. Zoals ook te zien in het filmpje bij het programma “Kan nie waar zijn” van april 2015. Te wachten op mensen met veel geld, die hier een grote villa willen bouwen. Maar dat loopt niet erg vlot. Terwijl Scheifelaar I een paar jaar daarvoor snel vol liep, ging het hier tergend langzaam. Niet alleen vanwege de crisis, maar ook omdat er voor die doelgroep ook op andere plaatsen volop mogelijkheden waren.

Van de 92 geplande villa's zijn er tot nu toe 15 gebouwd. En daarnaast nog 28 patiobungalows. In een deel van dit gebied heeft al herverkaveling plaats gevonden en zijn er 32 goedkopere woningen op kleinere percelen gebouwd. Maar desondanks nog steeds ruimte in overvloed.

Dat was voor de SP reden om tijdens de raadsvergadering van 19 september – samen met de PvdA – een motie in te dienen. Waarin gevraagd werd om te onderzoeken of hier geen sociale huurwoningen gebouwd zouden kunnen worden. Het college had immers in een raadsinformatiebrief zelf aangegeven meer regie te willen gaan voeren en “het aantal dure koopwoningen in projecten te verminderen in combinatie met een toename van het aantal goedkope woningen en midden-huur”, zoals het citaat luidt uit die brief. Wij vroegen dus eigenlijk om dat hier op deze locatie nu eens te gaan doen. En hoopte dat ook andere fracties, die al heel lang roepen dat er op dit gebied iets moet gebeuren, ons daarin zouden steunen. Maar dat viel vies tegen. Alleen de fracties van Hart en Lokaal steunde deze motie. Andere partijen vonden het overbodig of wel sympathiek, maar wezen op het feit, dat het college al locaties in beeld heeft waar mogelijk tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen gaan worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier