h

SP vraagt raad om huurders te steunen

15 januari 2008

SP vraagt raad om huurders te steunen

Erg teleurstellend was de afwijzing van de wethouder om huurders te steunen door bij Huis& Erf aan te dringen op het nakomen van toezeggingen. Maar wethouder Eijkemans was niet tot beweging te krijgen. Reden dus voor de SP om de raad om steun te vragen.

In het voorjaar van 2007 maakte de directeur van Huis&Erf bekend dat huurders het huis dat zij kunnen huren mogen kopen. Veel huurders hebben toen geïnformeerd naar de voorwaarden waaronder de bouwvereniging aan huurders wil verkopen.
Zij kregen toen allemaal schriftelijk bericht dat het huis in principe verkocht kan worden, maar dat de procedure nog moet worden vastgesteld.

Huis&Erf breekt toezegging

Einde december is de vervolgbrief gekomen. Voor tientallen huurders een stevige teleurstelling. Want de belofte werd ingetrokken.

SP vraagt wethouder om steun

Daarop heeft Tonnie Wouters aan wethouder Eijkemans gevraagd om voor de teleurgestelde huurders op te komen. Wethouder Eijkemans weigerde dit te doen. Hij spiegelde de leden van de raadscommissie zelfs voor dat het slechts om een huurder zou gaan waar de bouwvereniging haar belofte niet nakwam.

Weinig doissierkennis

Daarmee gaf de wethouder tevens aan over erg weinig dossierkennis te beschikken. Tientallen huurders hebben de afwijzing gekregen!

Motie in gemeenteraad

Om die huurders niet in de kou te laten staan, heeft Tonnie Wouters een motie ingediend die 17 januari op de raadsagenda staat. Wouters vraagt met haar motie aan de wethouder om met Huis&Erf te gaan praten.
Wouters:

Tonnie Wouterseffect van dit gesprek zou moeten zijn dat in ieder geval bij die huurders die op papier de schriftelijke toezegging hebben dat hun woning in principe gekocht kan worden, Huis en Erf deze belofte ook waar maakt,

Donderdag wordt duidelijk of de gemeenteraad van Schijndel voor haar huurders opkomt

 

Hieronder de toelichting op de motie, waarin aangegeven wordt waarom het belangijk is dat de raad opkomt voor de huurders die door Huis & Erf in de kou worden gezet

 

Toelichting Motie SP

Al in het voorjaar van 2007 laat Huis en Erf via de media weten dat als een huurder dat wil er de mogelijkheid komt om de huurwoning te kopen.Voor veel huurders was dat de reden om schriftelijk te laten weten dat zij graag hun huurwoning willen kopen.
In de loop van 2007 zijn er vele huurders geweest die dit gedaan hebben. Het antwoord wat huurders in 2007 kregen op hun verzoek was het volgende,
Letterlijk schrijft Huis en Erf:

”In dit stadium kan ik u mededelen dat de woning in principe gekocht kan worden van Huis en Erf. Echter wij zijn nog zorgvuldig bezig om de procedure hiervoor vast te stellen. De verwachting is dat er rond de jaarwisseling tot de eerste verkoop kan worden overgegaan”.

Wij kunnen het niet anders uitleggen dan dat Huis en Erf met dit antwoord op zijn minst verwachtingen wekt. En zelfs schriftelijk de belofte doet dat de woning gekocht kan worden. In ieder geval aan die huurders die de moeite hebben genomen om zelf schriftelijk een verzoek tot koop in te dienen.

Vele tientallen huurders die ervan uitgingen dat zij hun woning konden kopen krijgen eind december een heel ander antwoord. Een enorme teleurstelling is het resultaat.
Huis en Erf wil zich niet aan haar belofte houden. Zij komt terug op de eerder gedane beloftes en gewekte verwachtingen. De huurders die een verzoek hadden ingediend krijgen netjes een brief.

Letterlijk schrijft Huis en Erf:

“Huis en Erf wil graag alle huurders keuzevrijheid geven tussen huren of kopen. Dit noemen wij Te Woon. Helaas is dit op dit moment niet voor iedereen in elke situatie mogelijk. Tot onze spijt moeten wij ook u teleurstellen. U kunt uw woning helaas niet kopen.

En:

“De regelgeving rondom de verkoop van huurwoningen is erg complex. We hebben te maken met diverse partijen, zoals gemeenten en de ministeries van Financiën en VROM. We mogen dus niet alle woningen verkopen of Te Woon aanbieden”.

En verder in de brief:

“ In 2008 bieden wij als pilot in totaal 328 huidige huurders van eengezinswoningen de mogelijkheid om hun woning te kopen. Voor u betekent dit dat we uw koopwens nu niet verder kunnen honoreren. In dien regelgeving, in het bijzonder belastingregelgeving, en afspraken met gemeenten en/of ministeries wijzigen, zullen wij opnieuw afwegingen maken voor Te Woon en/of verkoop”.

Tot twee keer toe gebruikt Huis en Erf als argument dat de woning niet gekocht kan worden o.a. doordat er afspraken gemaakt zijn met de gemeente. De gemeente is dus mede schuldig volgens Huis en Erf. In de commissievergadering vorige week voelt de verantwoordelijke wethouder zich niet aangesproken. Hij bevestigt de beargumentatie van Huis en Erf niet. Maar wat kwalijker is, hij ontkent de beargumentatie ook niet. Hij probeert te doen overkomen dat het slechts om 1 huurder zou gaan. En de raad is akkoord gegaan met het Te Woon concept, is de enige inhoudelijke reactie van de wethouder.

Wij zij van mening dat het er alles van weg heeft dat Huis en Erf veel huurders een loze belofte heeft gedaan. Het is onbehoorlijk om zo met mensen om te gaan. Over of het college wel of geen afspraken heeft gemaakt over deze verkoop, daar zal nog een antwoord op moeten komen.

Daarnaast zijn wij zijn van mening dat de raad als hoogste bestuursorgaan in onze gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. Het gaat er om dat een gedane belofte nagekomen moet worden. Veel huurders hebben extra investeringen gedaan aan hun huurhuis. Bijvoorbeeld dure zonwering aangeschaft. Een schuurtje gezet en nieuwe badkamer gemaakt. Want straks kan ik de woning kopen, was de redenering. Natuurlijk is het zo dat alleen de eigenaar, Huis en Erf, kan besluiten of er verkocht wordt of niet. Maar zoals Huis en Erf zelf schrijft, als afspraken met gemeenten wijzigen dan zullen wij opnieuw afwegingen maken. En dat kan de raad vanavond wel besluiten.
Daarom dienen wij de volgende motie in:

 

Hieronder de letterlijke tekst van de motie die de SP heeft ingediend:

 

Motie

De raad van Schijndel bijeen op 17 januari 2008,

  • overwegende dat Huis en Erf tientallen huurders de belofte heeft gedaan dat zij hun huurhuis kunnen kopen,
  • overwegende dat belofte maakt schuld van toepassing is,

geeft het college van B&W opdracht om met Huis en Erf te gaan praten,

beoogd effect van dit gesprek is dat in ieder geval bij die huurders die op papier de schriftelijke toezegging hebben dat hun woning in principe gekocht kan worden, Huis en Erf deze belofte ook waar maakt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ruud Merks, Nellie Oomen, Tonnie Wouters

 

08-01-2008: Huis & Erf breekt belofte aan huurders

 

U bent hier