h

SP komt zelf met voorstel voor podium Schijndel

22 oktober 2009

SP komt zelf met voorstel voor podium Schijndel

Ruud Merks wil niet langer wachten op de beloofde podiumaccommodatie. Merks: ‘onze verenigingen wordt al vanaf 2001 voorgehouden dat Schijndel een podium krijgt. We zijn nu acht jaar verder en er is nog niets. Het wachten moet afgelopen zijn, er moet eindelijk garen op de klos komen.’

Initiatiefvoorstel

Om de daad bij het woord te voegen heeft het SP-raadslid een initiatiefvoorstel gemaakt in de vorm van een motie. Op 12 november vraagt hij de raad om een uitspraak te doen. Liever een kleinere podiumaccommodatie realiseren in ’t Spectrum, dan wachten op de uitbaters van het City-Theater. Die zijn acht jaar aan zet geweest, zonder resultaat.

Hoe betalen?

Merks hoopt aan de ene kant dat dhr. Brus zijn aanbod handhaaft om Schijndel een podiumaccommodatie cadeau te doen. Tegelijk realiseert Merks zich dat de uitbaters van het City-Theater elk jaar een fors bedrag van de gemeente krijgen. Als dit bedrag ingezet wordt, dan is er in ’t Spectrum ook wat te realiseren.’

Win-win

Daarnaast verwacht Ruud Merks dat er een win-win-situatie ontstaat als de raad de knoop doorhakt en eindelijk de beloofde podiumaccommodatie realiseert. De aanwezigheid van de LOS-studio biedt daar kansen toe. En door multifunctioneel gebruik moeten de exploitatielasten stevig lager kunnen dan in een zelfstandige podiumaccommodatie.

Slag om de arm

Merks houdt er in zijn voorstel rekening mee dat er begin november goed nieuws komt van de eerdere initiatiefnemers voor het podium in Schijndel. Op 3 november spreekt Hans Brus met de fractievoorzitters.
Merks geeft op voorhand aan zijn initiatiefvoorstel in te trekken als de eerdere plannen echt gerealiseerd worden. Maar door nu toch alvast zijn eigen voorstel in te dienen probeert het raadslid te voorkomen dat bij ongunstig nieuws de Schijndelse verenigingen weer met lege handen achterblijven

Een snel onderzoek moet duidelijk maken of het voorstel van de SP realiseerbaar is

Lees hieronder het hele initiatiefvoorstel van Ruud Merks

MOTIE
De raad in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2009;

Onderwerp: onderzoek podiumaccommodatie bij ’t Spectrum;

De raad,

Gehoord de beraadslaging;

Overwegende dat:
• sinds het raadsbesluit van februari 2002 er nog steeds geen podiumaccommodatie is gerealiseerd;
• er nog steeds geen duidelijkheid is wanneer er daadwerkelijk een podiumaccommodatie gerealiseerd gaat worden;
• de gemeente ongeloofwaardig overkomt omdat de beloftes aan de bevolking/verenigingen na ruim 7,5 jaar nog steeds niet zijn nagekomen;
• de noodzaak voor een goede podiumaccommodatie op Schijndelse maat nog steeds zeer groot is;

Is van mening dat:
• ’t Spectrum een goede optie is waar een eventuele podiumaccommodatie kan worden gerealiseerd;
• hierdoor een win-win situatie kan ontstaan;
• de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het Citytheater dient te worden gestopt en moet worden ingezet in de exploitatie van een nieuwe podiumaccommodatie bij ’t Spectrum;

Verzoekt het college om:
1. onderzoek te laten verrichten naar een podiumaccommodatie bij ’t Spectrum;
2. dit onderzoek uit te werken in een concreet voorstel en dit binnen zes maanden aan de gemeenteraad aan te bieden;
3. bij dit voorstel rekening te houden met de inzet van de jaarlijkse bijdrage aan het City theater in de exploitatie van een nieuwe podiumaccommodatie bij ‘t Spectrum.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP fractie,
Ruud Merks Tonnie Wouters Nellie Oomen

Toelichting motie

Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van februari 2002 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de geste van de heer Brus te accepteren voor een “gratis” theater. De belofte die gedaan is aan diverse verenigingen, voor een goede podiumaccommodatie zou dan gestalte gaan krijgen.

Radiostilte
Sinds de raadvergadering van februari van 2002 is men begonnen met de ontwikkeling van plannen rond de realisering van een nieuw theater. Wethouder Roozendaal zou namens de gemeente, gesprekspartner worden met de initiatiefnemer. De wethouder zou daarbij de raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het werd daarna stil. In de vorige raadsperiode vroeg met name mevrouw Van Rooij (VVD) bijna elke maand hoe de stand van zaken was met het “theater”. Telkens kreeg ze antwoorden van “het initiatief ligt niet bij de gemeente” of in de trend van “er is een radiostilte”. Wethouder Roozendaal beloofde herhaaldelijk dat er vooruitgang was en dat er binnenkort nieuws te melden is. Als het puntje bij paaltje kwam, was er echter weer een radiostilte.

Ook in de huidige raadsperiode bleef het stil rondom het “theater”. Het enige nieuwe was dat de heer Brus zijn initiatief nu niet meer alleen deed, maar samen met de uitbaters van het huidige City theater. Hoopvol dachten we dat er schot zat in de ontwikkeling. Niets is echter waar, zelfs niet na de uitspraken van de uitbater van de Beurs, tijdens een nieuwjaarsreceptie op de lokale televisie. De gemeenteraad is tot op heden nog steeds niet op de hoogte van de stand van zaken.

Beloftes
Voor 2002 zijn er aan de bevolking en verenigingen beloftes gemaakt om een podiumaccommodatie te realiseren op Schijndelse maat. Een podiumaccommodatie waar Schijndelse verenigingen hun uitvoeringen kunnen houden en waarbij ook Schijndelse bandjes mogelijkheden krijgen om hun talenten te tonen. Nu moeten Schijndelse verenigingen vaak uitwijken naar buurgemeentes of moeten stoppen met uitvoeringen omdat belangstelling elders ontbreekt.

“Knoop doorhakken”
Het spreekt voor zich dat destijds (2002) bijna iedereen de geste van de heer Brus met open armen accepteerde. Ook voor onze fractie was dat het geval. Ook al wilden wij tijdens de raadsvergadering van februari van 2002 met een initiatiefvoorstel komen. Een podiumaccommodatie was hard nodig en dat deze dan “gratis”zou worden gerealiseerd was natuurlijk mooi meegenomen.
Al menig keer heeft onze fractie zich in de gemeenteraad gevraagd, wanneer is de grens bereikt? Wanneer moeten we als raad zeggen: “tot hier en niet verder”? Wanneer gaan we besluiten, ondanks de geste, dat we de regie nu zelf in handen gaan nemen? Ook via moties is het onze fractie niet gelukt om “garen op de klos” te krijgen.

In de raadsvergadering van juni, dit jaar, vroeg ik tijdens de behandeling van de Burap aan de wethouder hoe de stand van zaken was met de ontwikkeling rondom het “theater”. Wethouder Roozendaal kon weer geen mededelingen doen. Wel zei de wethouder dat hij enige dagen daarna een gesprek zou hebben met de initiatiefnemers. De wethouder zou daarna eventuele mededelingen doen. Ik heb toen namens de SP-fractie meegedeeld dat, mocht dit niets opleveren, wij in september/oktober met een voorstel zouden komen. Onze fractie is van mening, dat de grens nu echt is bereikt. Wij vinden dat het niet langer moet gaan duren. We zijn nu ruim 7,5 jaar verder en de verenigingen/bevolking hebben nog steeds niets. Als SP-fractie vinden wij dat er nog deze raadsperiode een besluit moet vallen. Want de bevolking zit niet te wachten op mooie verkiezingsbeloftes en vervolgens gebeurt er vier jaar niets. Wij vinden dat de gemeente nu zelf het initiatief moet gaan oppakken om zelf een podiumaccommodatie te gaan ontwikkelen. Wij willen daarom via een motie vragen of de gemeenteraad dit standpunt met ons deelt.

Win-win situatie
Onze fractie wil alvast een aanzet geven in welke richting er gedacht kan worden. Een goede optie waar - in onze ogen - een eventuele podiumaccommodatie gerealiseerd kan worden, is bij ‘t Spectrum. Wij zien hierbij een aantal mogelijkheden waarbij een win-win situatie kan ontstaan.

Voordelen op die locatie zijn de ruimte en de bereikbaarheid. Omdat er in ‘t Spectrum ook horeca aanwezig is, kan dit makkelijk bij elkaar aansluiten waardoor extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. Ook zijn er mogelijkheden om de exploitatie daar makkelijk onder te brengen.
Daarnaast valt op technisch vlak winst te behalen. De lokale omroep is daar aanwezig met hun onderkomen. De mogelijkheid ontstaat om van beide diensten gebruik te maken. De podiumaccommodatie van de technische kennis en eventuele apparatuur en anderzijds kan de lokale omroep gebruik maken van de ruimte en kan daarbij hun activiteiten eventueel uitbreiden.
Maar ook bij de inrichting van de accommodatie valt winst te behalen. Als de ruimte multifunctioneel wordt ingericht kunnen er ook andere activiteiten plaats gaan vinden. Door de stoelen makkelijk demontabel te maken, kan de ruimte ook bijvoorbeeld voor popconcerten/zittingsavonden worden ingericht. Tenslotte zouden door samenwerking de exploitatielasten drastisch lager kunnen zijn.

Er zijn dus goede mogelijkheden bij het Spectrum. Een podiumaccommodatie op Schijndelse maat is het meest wenselijk. Een goed lopende accommodatie op plaatselijke maat is bijvoorbeeld de Durpsherd in Berlicum.
Hoe het financieel plaatje eruit zal komen te zien, zal uit het onderzoek wel gaan blijken. Maar door bovengenoemde win-win situatie valt veel voordeel te behalen. Daarbij stellen wij ook voor om de jaarlijkse bijdrage, die de gemeente doet aan het City theater, te stoppen en in te zetten in de nieuwe accommodatie/exploitatie.

Mocht het overleg begin november met de initiatiefnemers tot een bevredigend resultaat leiden, dan zullen wij het indienen van de motie heroverwegen. We hebben er echter voor gekozen om de motie al wel op de agenda te laten plaatsen en niet het gesprek af te wachten. De reden is dat bij een negatief resultaat er niet weer een maand verloren gaat.

Namens de SP fractie,
Ruud Merks.


 

17-11-2007: Theater snel gerealiseerd?
02-11-2007: Podium moet snel gerealiseerd worden

 

U bent hier