h

SP stelt vragen n.a.v. extra geld WMO

15 december 2014

SP stelt vragen n.a.v. extra geld WMO

De regering heeft besloten dat de gemeenten extra gelden krijgen voor de WMO, de zo genoemde ‘huishoudelijke hulp toelage’. De gemeente Schijndel krijgt dus ook een extra toelage. Tonnie Wouters heeft namens de SP-fractie het college een brief gestuurd met vragen naar aanleiding van deze extra gelden.

Via deze vragen (zie de brief onderaan dit artikel) hoopt de SP duidelijkheid te krijgen over de volgende onzekerheden bij deze ‘huishoudelijke hulp toelage’.

Als de huishoudelijke hulp toelage ervoor zorgt dat meer thuiszorgers hun baan behouden, dan is dit positief. Dit geld zou dan ook structureel moeten worden gemaakt, aangezien het geld er nu alleen in 2015 en 2016 is. Een goed nieuws show opvoeren terwijl tienduizenden ouderen in onzekerheid zitten over de toekomst van hun thuiszorg en de ontslagenteller in de zorg reeds laat zien dat bijna 27.000 mensen hun baan in de zorg al zijn verloren, is volgens de SP ongepast. Tevens zorgt de huishoudelijke hulp toelage ervoor dat ouderen zelf moeten gaan betalen voor hun zorg. Een grote meerderheid van de cliënten van de thuiszorg heeft echter een laag inkomen.

Thuiszorgmedewerkers roepen het Kabinet al tijden op om een eind te maken aan de alfaconstructie. In deze alfaconstructie werken thuiszorgmedewerkers zonder sociale rechten en zonder cao. Recent adviseerde ook een door de regering ingestelde commissie (Kalsbeek)  dat deze constructie in Nederland echt niet kan. Het Kabinet weigert niettemin nog steeds om deze constructie te verbieden! In de brief die het Kabinet vorige week verstuurde wordt gesteld dat de huishoudelijke hulp toelage een stimulans is voor gemeenten om alfahulpconstructies om te zetten in reguliere banen. Gemeenten kiezen echter juist voor alfaconstructies omdat zij stellen de bezuinigingen van het Kabinet te moeten opvangen en het Kabinet heeft deze constructie nog steeds niet verboden. In een brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Tweede Kamer noemt de vereniging de alfaconstructie zelfs gewoon nog als manier om lokaal de bezuinigingen op te vangen !
De SP wil van het college weten of zij dat in Schijndel anders gaan doen en dus zorgen voor  een reguliere baan zonder alfaconstructie.


Geacht college,

Het Kabinet heeft besloten dat de gemeenten extra gelden krijgen voor de WMO, de zo genoemde ‘huishoudelijke hulp toelage’. De gemeente Schijndel krijgt dus ook een extra toelage. Ik ben van mening dat de raad een besluit moet nemen hoe deze gelden ingezet gaan worden. Hieraan voorafgaand heb ik aan U de volgende vragen;

  • Wanneer kunnen we het raadsvoorstel in de gemeenteraad verwachten?
  • Hoe hoog is het bedrag dat Schijndel aan huishoudelijke hulp toelage ontvangt?
  • Klopt het dat de gemeente op dit geld een beroep kan doen onder voorwaarde dat de inwoners zelf ook mee betalen aan de zorg?
  • Met de extra toelage kunnen een aantal thuiszorgmedewerkers hun baan behouden. Bent U het met mij eens dat deze banen echter geen alfaconstructie moeten hebben? De thuiszorgmedewerkers werken dan zonder sociale rechten en zonder cao.
  • Het Kabinet stelt dat de huishoudelijke hulp toelage een stimulans is voor gemeenten om alfahulpconstructies om te zetten in regulieren banen. De SP fractie is het hier mee eens. Deelt het college onze mening?

SP raadsfractie

Reactie toevoegen

U bent hier