h

SP motie aangenomen: Podiumaccommodatie weer in beeld

20 november 2015

SP motie aangenomen: Podiumaccommodatie weer in beeld

Er komt een onderzoek naar een podium-accommodatie in Schijndel. Met een ruime meerderheid (alleen Dorp/ABS stemde tegen) ging de gemeenteraad akkoord met een motie van de SP waarin het college wordt verzocht om serieus onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van een podiumaccommodatie in Schijndel.

Waar een wil is, is er een ....podiumaccommodatie

 SP raadslid Ruud Merks vroeg, tijdens de begrotings-vergadering, wederom aandacht voor de zo broodnodige podiumaccommodatie. Een podium waar vele om zitten te springen.

Nu ’t Spectrum in beeld komt als servicepunt voor gemeentelijke diensten, behoort de combinatie met het realiseren van een podiumaccommodatie weer tot de mogelijkheden. Daarmee blijft ’t Spectrum ook in gebruik waar het ooit voor ontworpen is, een gemeenschapshuis waar de Schijndelse bevolking samenkomt en zich kan ontspannen. Tegelijkertijd blijft ‘t Spectrum weer financieel leefbaar. We zien nu al een tekort van € 70.000,- Met meer activiteiten en meer publiek kan dit tekort worden weggepoetst en omgezet in een overschot. Een podiumaccommodatie is geen theater maar een accommodatie op Schijndelse maat. Daarnaast biedt dit een podium voor Schijndelse talenten, muziekgroepen, toneelverenigingen etc., om hun kunsten te vertonen. Nu is dat vaak wegens gebrek aan ruimte niet mogelijk.  Natuurlijk brengt de realisatie van een podiumaccommodatie kosten met zich mee. De begroting biedt ruimte, de frictiekosten van de fusie (geld dat de drie gemeenten krijgen vanuit Den Haag in verband met de herindeling naar Meierijstad) en de eventuele opbrengsten van herbestemming van het huidige gemeentehuis biedt daar de ruimte voor.

Flauwe opmerking wethouder

De SP diende hiervoor een motie in, die zoals gezegd een meerderheid kreeg. Maar wethouder Roozendaal ontraadde de motie. In de tekst stond dat er alleen 't Spectrum in het onderzoek zou worden betrokken. De SP paste de motie aan, door er "…en andere locaties" aan toe te voegen. Ook dat vond de wethouder blijkbaar niet genoeg, het woord Spectrum moest helemaal weg. Wethouder Roozendaal was het eens met het de SP fractie, dat alle mogelijkheden moesten worden onderzocht, maar om onbegrijpelijke redenen, moest het ‘t Spectrum eruit gehaald worden. Ruud Merks "wethouder u bent nu heel flauw bezig, we bedoelen hetzelfde, alle mogelijkheden kunnen worden onderzocht dus ook ‘t Spectrum".  Naar de werkelijke redenen van zijn argument blijft het gissen. Wel is het zo dat in zijn partij, de PvdA, het woord "podiumaccommodatie" zeer gevoelig is. En dat heeft alles te maken met het Citytheater.

Hieronder de motie van de SP fractie

De gemeenteraad van Schijndel op 12 november 2015 in vergadering bijeen ter bespreking van de Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019.

Constaterende dat;

  • Nog steeds verenigingen, muziekgroepen,voorstellingen en dergelijke naar andere gemeentes moeten uitwijken, voor uitvoeringen, wegens gebrek aan een locatie in Schijndel.
  • Er nog steeds een grote behoefte is aan een podiumaccommodatie, op Schijndelse maat, waar talenten hun kunsten vertonen.

Overwegende dat:

  • Cultuur altijd dichtbij te vinden moet zijn. (om de hoek zelfs)
  • Nu ’t Spectrum in beeld komt als servicepunt voor gemeentelijke diensten, er wellicht mogelijkheden zijn om het gebouw aan te passen danwel anders in te delen.
  • Een podiumaccommodatie meer publiek naar ’t Spectrum trekt, wat ten goede kan komen voor de exploitatiekosten van t Spectrum.
  • ’t Spectrum ook in gebruik blijft als gemeenschapshuis waar het ooit voor ontworpen is.
  • De begroting en de mogelijke frictiekosten, financieel ruimte biedt voor financiering.

Verzoekt het college:

  • Om de mogelijkheid van een podiumaccommodatie, op Schijndelse maat, te realiseren in ’t Spectrum en andere lokaties, te onderzoeken.
  • Het resultaat van dit onderzoek uiterlijk, voor 1 maart 2016  aan de raad te presenteren.

Reactie toevoegen

U bent hier