h

"Meer meer meer....."

10 april 2017

"Meer meer meer....."

Het was te verwachten, maar geeft toch een gevoel van ongenoegen. Het initiatiefvoorstel van de SP en Lijst Blanco kreeg weinig steun in de gemeenteraad. Het ging erom, dat raadsleden naast hun al riante vergoeding (€1460,-)  plus onkostenvergoeding (€167,65 netto),  ook nog eens 18 euro belastingvrij kunnen aanvragen, omdat ze papierloos moeten vergaderen.  De SP had voorgesteld dit artikel te schrappen. Tijdens de commissievergadering vorige week was er al uitvoerig over "gesproken".  Dat wil zeggen, dat er van alles werd bijgehaald – zoals de toon van het betoog, de afdrachtsregeling, de kans om werkeloos te worden of dat we zuinig moeten omspringen met spullen –  maar de argumenten waarom we dit nodig zouden hebben werden niet genoemd. Terwijl we daar toch zitten om op basis van argumenten beslissingen te nemen.

Op verzoek van D66 hadden we het initiatief nog aangepast. Voor raadsleden de mogelijkheid schrappen, maar voor burger commissieleden de vergoeding wel toekennen. Maar in de raad kregen we alleen steun van Hart voor Schijndel en D66.

Afgesproken werk?

De coalitiepartijen hadden allemaal vrijwel hetzelfde argument om tegen te zijn. Individuele vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Leek dus afgesproken werk. Ook nu weer geen enkel argument, waarom dit extraatje nodig zou zijn. Dus blijft de mogelijkheid bestaan om ook dit laatste procent van de vergoeding binnen te halen. Maar we mogen niet stellen, dat we als raadsleden toch niet als zakkenvullers en graaiers te boek willen staan. Dan voelen ze zich beledigd. En de opmerking van de PvdA, dat hun leden het niet zullen aanvragen is een farce. Oncontroleerbaar. Kortom: vanuit de coalitie geen enkele bereidheid om een gebaar te maken. Jammer maar helaas.

Hieronder het initiatiefvoorstel van SP en lijst Blanco

Initiatiefvoorstel 

Meierijstad, 14 maart 2017

Onderwerp:  wijziging ‘verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Meierijstad 2017’

Aan de raad,

Aanleiding

Op 2 januari jl. heeft de raad van Meierijstad de verordening ‘rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Meierijstad 2017’ vastgesteld. Dit met inachtneming van de tegenstemmen van de fracties van SP en Lijst Blanco. 

Bij de behandeling van de verordening hebben beide fracties namelijk een mondeling amendement ingediend. Het amendement betrof het voorstel om een maandelijkse vergoeding voor digitale hulpmiddelen aan raadsleden en burgercommissieleden te schrappen. 

Tijdens de vergadering is het amendement ingetrokken met de mededeling dat op een later moment hierop terug gekomen zou worden. Vandaar dit initiatiefvoorstel.

Argumenten

Artikel 4 lid 1 van de verordening ‘rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Meierijstad 2017’ luidt als volgt: 

‘Aan raads- en commissieleden wordt door het college van burgemeester en wethouders op aanvraag voor de uitoefening van het raads- of commissielidmaatschap een tegemoetkoming verleend voor de aanschaf of het gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. De tegemoetkoming bedraagt voor de duur van het raads- of commissielidmaatschap € 18,- per maand voor de aanschaf van een digitaal hulpmiddel ten behoeve van papierloos vergaderen. Dit bedrag is gebaseerd op 1/36e van de aanschafwaarde van een gemiddeld product (bijvoorbeeld een Ipad pro met wifi 32 GB)’ 

Zoals aangegeven zijn de fracties van SP en Lijst Blanco het niet eens met de tegemoetkoming, zoals in artikel 4 lid 1 opgenomen.

Voorstel

Voorstel is dan ook om de verordening ‘rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Meierijstad 2017’ zodanig te wijzigen dat in artikel 4, lid 1 de woorden ‘raads- en, op aanvraag alsmede raads- of worden geschrapt.

Strekking van de wijziging is dat:

  • raadsleden deze extra vergoeding niet meer kunnen aanvragen;
  • burgercommissieleden deze vergoeding krijgen toegekend als vaste maandelijkse aanvulling op eventuele presentiegelden.

 

Reactie toevoegen

U bent hier