h

Raadsbrede steun voor SP Motie

22 januari 2018

Raadsbrede steun voor SP Motie

Mensen die door financiele schulden in de problemen komen, kunnen vaak gebruik maken van de schuldsanering. Zij krijgen een bewindvoerder toegewezen en krijgen een aantal jaren per week alleen leefgeld. De bewindvoerder zorgt voor alle overige betalingen die moeten worden gedaan. En daar gaat het te vaak mis. Niet alle bewindvoerders functioneren naar behoren. Twee voorbeelden; oude schoolfoto's, kosten 15 gulden zijn opgelopen naar 300 euro wegens boets van niet betalen. Een huurder krijgt bericht van huis uitzetting, wegens huurachterstand.

Behalve de ellende die dit veroorzaakt voor de mensen waar het om gaat,  zijn de kosten van bewindvoering voor de gemeente de afgelopen jaren fors toegenomen. Voor de SP reden om een motie in te dienen die unanieme steun kreeg van de raad. Er komt een onderzoek of de gemeente de bewindvoering in eigen hand kan gaan nemen. Zodat de mensen waar het om gaat niet langer afhankelijk zijn van een goed of niet goed functionerende bewindvoerder zijn. Dat is het belangrijkste. En we krijgen in beeld wat de kosten voor de gemeente zijn.

Hieronder de tekst van de SP Motie

Agendapunt 17

Onderwerp: herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018 - 2021

De raad van de gemeente Meierijstad bijeen op 18 januari 2018,

Constaterend dat de voorliggende verordening zeker bijdraagt aan armoedebestrijding in onze gemeente,
Overwegend dat ondanks deze verordening voor mensen de kans om in een armoedeval terecht te komen niet voorkomen kan worden met uiteindelijk het risico in de schuldhulpverlening terecht te komen, De kosten van bewindvoering de afgelopen jaren fors toegenomen zijn en verschillende bewindvoerders niet altijd naar behoren lijken te functioneren,

vraagt het college,

  • Nog dit jaar in beeld te brengen of het mogelijk is om als gemeente bewindvoering in eigen hand te nemen,
  • te onderzoeken of dat voordelen oplevert voor mensen die begeleid worden én voor de gemeente;
  • in beeld te brengen wat het verschil is in kosten tussen uitbesteden of zelf doen
  • op basis van de uitkomst daarvan met de raad het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden in deze,

En gaat over tot de orde van de dag

Reactie toevoegen

U bent hier