h

SP wil uitstel, voor het continueren van de regionale samenwerking in Noordoost Brabant:

17 februari 2020

SP wil uitstel, voor het continueren van de regionale samenwerking in Noordoost Brabant:

Wat kun je doen met 1,3 miljoen? En wat is er voor gedaan? Dat zijn de vragen die wij als SP stellen. Over het bedrag dat over de afgelopen vier jaar beschikbaar was en voor de komende vier jaar weer gevraagd wordt. Voor de regionale samenwerking in onze regio (Noordoost- Brabant) waar Meierijstad, samenwerkt met 16 andere gemeentes en twee waterschappen. Binnenkort willen de gemeentes hun regionale samenwerking dus voor de komende vier jaar verlengen. Klinkt leuk, maar SP Meierijstad wil een pas op de plaats maken en vraagt uitstel.

Stel de behandeling van het voorstel tot verlenging van de samenwerking met bijbehorende bekostiging uit. Laat de gemeenteraden eerst de fundamentele discussie voeren of ze de samenwerking wel willen verlengen op basis van evaluatie van behaalde concrete resultaten. En regel eerst de opzet van regiotafels, waardoor de raden beter betrokken worden bij de regionale samenwerkingsorganisaties. Het is de SP een doorn in het oog, dat er gevraagd wordt om middelen (lees geld) beschikbaar te stellen, (voor Agrifood Capital en NOB werkt), waarover de gemeenteraden geen zeggenschap hebben, maar alleen kennis van mogen nemen.  De SP heeft aan alle deelnemende gemeenteraden een voorstel (suggestie) voorgelegd, om tot uitstel over te gaan.

Samenwerkingsagenda “Richting 2030”.

Er wordt gesteld, dat de lokale agenda steeds meer regionale dimensies krijgt. Dat het  beter, sneller of goedkoper kan als we het samen oplossen. En regionaal samenwerken een hulpconstructie is. “We stellen kaders voor maatschappelijke opgaven”, wordt gesteld. De regioreis wordt aangehaald als legitimatie om tot een regiodeal te komen. Vandaar het voorstel: verlenging van de samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende bijdrage.

Als één van de aanleidingen wordt genoemd, dat “hogere overheden dat willen”. Een zeer gezocht argument. We hebben de afgelopen vier jaar als Meierijstad bijna 1.3 miljoen euro geïnvesteerd. Plus een niet gekapitaliseerd groot aantal uren aan inzet van ambtenaren. Wat hebben we nu concreet aan resultaat geboekt voor dit bedrag? Dat blijft onduidelijk in de verantwoording die gegeven is. Maar toch moeten we door ! Met:

  1. RNOB, Regio Noord Oost Brabant) met samenwerking, die zich richt op mobiliteit en ruimte, leefomgeving, (klimaat en energie) en vestigingsklimaat. Veel geschreeuw en weinig wol, is ons gevoel. Nog steeds “reclame” en mooie woorden. Maar nauwelijks concrete doelen.
  2. Stichting Agrifood Capital: transitie naar duurzame landbouw, tegengaan van verspilling en ontwikkeling naar nieuwe voedselconcepten. Met vijf programma’s “een sterk verhaal” genoemd. Maar ook hier nauwelijks concrete doelen uitgewerkt. Wat is daarin de verantwoordelijkheid van gemeenten en regio en wat ligt er bij bedrijfsleven, onderwijs  en markt?
  3. Noordoost Brabant werkt, met een werkagenda voor de arbeidsmarkt, een regionaal werkbedrijf, aanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. Ook hier de vraag naar verantwoordelijkheid van wie? Werkbedrijven hebben we al in IBN en WSD. Voortijdig schoolverlaten voorkomen wordt goed opgepakt door het regionaal bureau leerplicht. Kwetsbare jongeren vallen onder (jeugd)zorg. Wat is de meerwaarde dus?

Als ambitie wordt genoemd, dat “een leven lang ontwikkelen” in het DNA van de regio zit. Terwijl we al jaren horen, dat “eigen verantwoordelijkheid” steeds meer leidend is in de participatiemaatschappij.

Reactie toevoegen

U bent hier