h

Bijzondere (extra) stembureaus in Meierijstad

24 november 2020

Bijzondere (extra) stembureaus in Meierijstad

Foto: SP

In zes zorginstellingen wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 een bijzonder stembureau ingericht met beperkte toegang.  Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen, die de SP fractie onlangs stelde. SP fractievoorzitter Ruud Merks reageert verheugd op dit gegeven  "Op deze manier kunnen de bewoners en personeel veilig, makkelijk en zelfstandig hun stem uitbrengen."  In Meierijstad zijn er alternatieven gezocht en inmiddels ook gevonden, voor de kiezers van de stemdistricten die normaliter hun stem uitbrengen bij een zorginstelling, stembureaus die niet beschikbaar zijn op 17 maart 2021 en stemlokalen die te klein zijn om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Bij de vorige verkiezingen werden in Meierijstad 42 stembureaus ingericht.  Dat aantal blijft "gewoon" gehandhaafd en wordt nu uitgebreid met 6 bijzondere stemlokalen in de zorginstellingen (met beperkte toegang). Mogelijk komen daarnaast ook "drive-in" stembureaus.

Hieronder de volledige beantwoording van de vragen, die de SP onlangs heeft gesteld

1. Uitgangspunt van het kabinet is dat het aantal stemlokalen op peil wordt gehouden. Het staat allerminst vast dat gemeenten voldoende, toegankelijke geschikte ‘coronaproof’ stemlokalen
kunnen inrichten. Hoe wordt dit in Meierijstad georganiseerd?

In Meierijstad zijn alternatieven gezocht en gevonden voor de kiezers van de stemdistricten die normaliter hun stem uitbrengen bij een zorginstelling, stembureaus die niet beschikbaar zijn op 17 maart 2021 en stemlokalen die te klein zijn om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. In de 6 de zorginstellingen wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021
een bijzonder stembureau ingericht met beperkte toegang. Op deze manier kunnen de bewoners en personeel veilig, makkelijk en zelfstandig hun stem uitbrengen.
2. Kunt u garanderen dat er in Meierijstad in ieder geval niet minder stemlokalen komen? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
Bij de vorige verkiezingen werden in Meierijstad 42 stembureaus ingericht. Voor de kiezers die niet terecht kunnen bij de gebruikelijke stemlokalen wordt een alternatieve locatie ingericht. Dit betekent dat naast de 6 bijzondere stemlokalen in de zorginstellingen (met beperkte toegang) nog altijd 42 stemlokalen worden ingericht waar ieder kiezer zijn/haar stem
uit kan brengen.

3. We zouden graag zien dat er ingezet wordt op extra (mobiele) stemlokalen. Hierdoor wordt het voor inwoners nog laagdrempeliger om te stemmen en worden kiezers over meer stembureaus verdeeld, waardoor er minder drukte ontstaat. Op welke wijze gaat u invulling
geven aan deze wens?

Om hieraan tegemoet te komen zijn we op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken om, naar voorbeeld van de gemeente Zuidplas, drie drive-ins in te richten. Bijgevoegd treft u aan de folder van de gemeente Zuidplas hoe je met de auto je stem uit kunt brengen in een drive-in. In Veghel en Schijndel kan een drive-in ingericht worden op de werf. In Sint-Oedenrode zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie.

4. De nieuwe wet schrijft voor dat stembureauleden gecheckt moeten worden op hun gezondheid. Hoe gaat de gemeente Meierijstad invulling geven aan deze check, gezien de beperkte testcapaciteit?
Voor de gezondheidscheck is landelijk een flyer voor stembureauleden en waarnemers ontwikkeld. Alle stembureauleden en tellers ontvangen deze flyer met het verzoek direct met de organisatie van de verkiezingen contact op te nemen bij klachten zoals vermeld op de flyer. Verder adviseert het RIVM dat wanneer stembureauleden in de loop van de dag alsnog
klachten ontwikkelen zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak, zij alsnog hun werkzaamheden direct moeten staken.

5. De kieswet stelt dat het tellen van de stemmen in openbaarheid moet gebeuren zodat inwoners hierop toe kunnen zien. In sommige stemlokalen is te weinig ruimte voor het in openbaarheid tellen van de stemmen. (vanwege de coronamaatregelen) In dit geval moet de telling op een andere locatie worden uitgevoerd. Hoe voorkomt de gemeente frauderisico’s die ontstaan bij het vervoer van stembussen? Worden stembussen bijvoorbeeld deugdelijk verzegeld?
Alle stemlokalen die te klein zijn om de 1,5 meter afstand te bewaren zijn vervangen door goed passende en ruimere alternatieve locaties. Voorbeeld is de brandweerkazerne in SintOedenrode. Deze locatie is te klein waardoor we voor de verkiezingen in maart 2021 uitwijken naar de gymzaal van de Odaschool aan de overzijde van de straat. Het tellen van de
stemmen vindt plaats op de reguliere locaties in het stembureau zelf. Hierdoor is voor die locaties geen vervoer van stembussen nodig.
Voor het tellen van de stemmen van de bijzondere stembureaus (6 in Meierijstad) zijn in de spoedwet afwijkende regels voor de stemopneming opgenomen. De aanwezige leden tellen enkel het aantal toegelaten kiezers, verzegelen de stembus en dragen deze over aan mij  (red. burgemeester van Rooij). Ik draag er zorg voor dat de stembus verzegeld blijft en wordt vervoerd naar de locatie waar de stembureauleden de stemopneming voort zetten.

6. In het licht van botsende grondrechten (stemrecht versus coronawet / maatregelen) vinden we als SP het niet de taak van stembureauleden om kiezers die zich bij herhaling niet aan de coronamaatregelen houden, te vragen het stembureau te verlaten. Bent u het daar mee eens? En op welke wijze gaat u deze bevoegdheid beleggen?
In de tijdelijke spoedwet is opgenomen dat er in plaats van minimaal 3 stembureauleden in elk stemlokaal minimaal 4 stembureauleden aanwezig moeten zijn. Dit 4e stembureaulid krijgt de taak om erop toe te zien dat niet te veel kiezers tegelijk in het stemlokaal zijn, dat kiezers hun handen reinigen en om, waar nodig, kiezers te wijzen op het aanhouden van de 1,5 meter
afstand. In Meierijstad hanteren we hiervoor de Kieswet, als er omstandigheden zijn in of bij het stemlokaal die de voortgang van de zitting onmogelijk maken, bijvoorbeeld als kiezers de orde verstoren dan kan de zitting geschorst worden. De voorzitter meldt de schorsing van de zitting aan mij. Ik (red. burgemeester Van Rooij) bepaal vervolgens wanneer de zitting wordt hervat. Kiezers worden in zo’n situatie verwezen naar het dichtstbijzijnde stembureau.

Actueel nieuws

Op dit moment wordt gesproken over een tweede spoedwet. Voorstel is om het mogelijk te maken op maandag en dinsdag vervroegd de stem uit te brengen in plaats van alleen op woensdag 17 maart 2021. Verder wordt voorgesteld om in iedere gemeente een briefstembureau in te richten
voor kiezers boven de 70 jaar. Vooruitlopend op deze wet zijn we aan het onderzoeken hoe we deze wijzigingen zo goed mogelijk kunnen realiseren in de gemeente Meierijstad.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/30/vervoegd-stemmen-...

Zie ook:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2020/10/sp-stelt-vragen-over-verkiezingen-coronaproof

Reactie toevoegen

U bent hier