h

Fractie SP kijkt terug op 2020

3 januari 2021

Fractie SP kijkt terug op 2020

Het kalenderjaar 2020 zal de geschiedenis zal ingaan als het jaar van corona. En dat zorgde voor de nodige “aanpassingen” als digitaal vergaderen, een raadsvergadering met maar één raadslid, een webinar als beeldvormende avond en het doorschuiven van agendapunten. Maar een flexibele SP-fractie heeft zich desondanks van haar beste kant laten zien. Met inzet tijdens 12 beeldvormende avonden, 12 commissievergaderingen en 8 keer een raadsvergadering. Plus daarnaast nog de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg, werkgroepen en nog diverse keren regionaal overleg. En natuurlijk een flink aantal keren fractieoverleg ter voorbereiding van al die vergaderingen. Kortom: toch best intensief.

Terugblikkend op de raadsvergadering zien we 21 verordeningen of regelingen, 22 bestemmingsplannen of wijzigingen en 7 keer een kredietaanvraag. Waarmee we als SP konden instemmen. Net als met een koersdocument, een beleidsplan en een zienswijze op de ontwerpbegroting van de ODBN. Ook met het jaarverslag/jaarrekening 2019, de kaderbrief en de 1e bestuursrapportage konden we akkoord gaan. Met een stemverklaring van de fractie-voorzitter konden we dit jaar zelfs instemmen met de begroting 2021 en de meerjarenraming. De rapporten “zon en wind” en “kansen voor kwaliteit” kregen geen instemming van de SP. En dat gold ook voor de gebiedsvisie Molenheide, samenwerking RNOB, de RES en verbetering bouwregie. Moties en amendementen werden beoordeeld op inhoud en relevantie. Kregen soms onze steun, soms ook niet.

Twee keer werden door ons gestelde art. 33 vragen tijdens de raadsvergadering beantwoord. Beide betroffen zaken i.v.m. wonen. Een motie vreemd van de SP met de vraag de corporaties te steunen in hun strijd tegen de verhuurdersheffing werd aangenomen. Ook een motie over onderzoek naar coronabesmettingen in Meierijstad kreeg de meerderheid mee.

Van andere moties die we (samen met andere partijen) indienden zoals over woonplicht of vluchtelingenkinderen kregen onvoldoende steun. Een aantal werd doorgeschoven naar volgend jaar. Samenvattend: een kritisch constructieve opstelling van de SP-fractie in de raad.

Buiten het werk in de commissie en raad hebben we 8 bestuurlijke vragen gesteld, waarvan er 2 tijdens de raad werden beantwoord. De andere zes betroffen deels ook zaken m.b.t. woningbouw en sociale huur, maar gingen ook over de voedselbank, subsidie voor bewoners van een koophuis, maar niet voor huurders en over de leefbaarheidsmonitor. Daarnaast nog 10 technische vragen, waarvan de helft ook wonen betrof. En de andere helft over het schone lucht akkoord, de erfgoedvisie, verkiezingen in coronatijd, emissierechten en het beheer van gemeenschapshuizen.

Het mag duidelijk zijn dat eerlijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit vaak ten grondslag liggen aan hoe wij ons opstellen en waarover vragen gesteld worden. Maar ook het (leef)klimaat de nodige aandacht krijgt. En op die gebieden blijft er beslist nog het nodige te doen in Meierijstad. Gaan wij als fractie vol goede moed volgend jaar verder op de ingeslagen weg.

Reactie toevoegen

U bent hier