h

SP: Armoedebeleid moet op de schop deel 2

11 februari 2021

SP: Armoedebeleid moet op de schop deel 2

Foto: SP

Soms zijn de wonderen de wereld niet uit, en krijg je al een antwoord op een vraag, die je nog niet eens officieel hebt gesteld. Tijdens de laatste raadsvergadering wilde raadslid Ruud Merks namens de SP, een motie indienen, Het Nibud concludeerde in een rapport dat de geldende maatregelen niet meer passen bij de huidige maatschappij, waardoor tienduizenden Nederlanders maandelijks tientallen euro’s tekort komen. En uiteindelijk in financiële problemen komen. Zij deden aanbevelingen voor verbeteringen. Met de motie wilde Ruud dat ook in Meierijstad het beleid 100% zou worden. We werden op onze wenken bediend, waardoor de motie overbodig werd.

Een duidelijk overzicht hoe het armoedebeleid in Meierijstad is geregeld.  Ruud Merks: Deze antwoorden zijn niet het sluitstuk, maar juist het begin voor een beter armoedebeleid

Waar heeft de burger recht op in Meierijstad?

1. Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon van 18-jarigen – als mensen op hun 18de financieel zelfstandig zijn moeten ze ook kunnen rondkomen.

Antwoord:

Dit en het Toeslagenstelsel van de Belastingdienst betreft Rijksbeleid. De VNG heeft in 2020 een aantal verbetersuggesties gedaan. Of die worden overgenomen is aan het Kabinet/de politiek. Een gemeente mag geen inkomenspolitiek bedrijven. Zie bijgevoegde position paper. Mogelijk voert het nieuwe Kabinet in 2021 aanpassingen door, mede naar aanleiding van de Toeslagaffaire.

2. Verhoog de hoogte van de bijstand voor stellen met kinderen van 12 jaar en ouder. De bijstandsuitkering is voor gezinnen met oudere kinderen onvoldoende om van rond te komen. Antwoord:
Dit en het Toeslagenstelsel van de Belastingdienst betreft Rijksbeleid. De VNG heeft een aantal verbetersuggesties gedaan. Of die worden overgenomen is aan het Kabinet/de politiek. Mogelijk voert het nieuwe Kabinet in 2021 aanpassingen door. In het beleid van Meierijstad is aandacht voor deze doelgroep. Dit betreft regelingen voor schoolkosten,
voor maatschappelijke participatie, en voor de aanschaf van een pc/laptop.

3. Bescherm mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten: laat hen niet door gezondheidsproblemen geldproblemen krijgen. Versimpel het systeem en zorg als gemeente voor een goed aanvullend pakket aan tegemoetkomingen.

Antwoord:
Meierijstad biedt in relatie tot zorgkosten in het kader van de bijzondere bijstand twee pakketten collectieve zorgverzekering aan bij zowel CZ en VGZ. Namelijk een standaard aanvullend pakket en een uitgebreid aanvullend pakket dat bedoeld is voor mensen met hoge zorgkosten. We geven een maandelijkse bijdrage van 20 euro per maand of 40
euro per maand afhankelijk van het gekozen pakket. We lopen in de pas met de regio. Ook vergoeden we de eventuele eigen bijdrage in de factuur medische kosten die bij de zorgverzekeraar voor eigen rekening is gebleven. (N.B. veel gemeenten doen dit laatste NIET). Daarnaast biedt de WMO mogelijkheden voor mensen met lage inkomens.

4. Maak minimabeleid voor mensen met een laag en flexibel inkomen – waarbij het hebben van een eigen huis, spaargeld of een hoog inkomen in het verleden niet per definitie betekent dat men geen inkomensondersteuning krijgt.

 Antwoord:
In Meierijstad houden we hier op de volgende manier rekening mee:
Wat aan vermogen mag worden vrijgelaten bij het verstrekken van een uitkering voor levensonderhoud is wettelijk in de Participatiewet bepaald.
Bijzondere bijstand De gemeente heeft hier meer beleidsvrijheid.

Ook bij vermogen in de vorm van een eigen huis is bijzondere bijstand mogelijk tot jaarlijks € 5.000,- om niet.

Bij een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm wordt geen rekening gehouden met draagkracht.

  • Bij een inkomen tussen 120% en 140% is de draagkracht 30% van het meerdere boven 120%.
  • Bij een inkomen vanaf 140% is de draagkracht 30% van het meerdere tussen 120% en 140% en 100% van het meerdere boven 140%.

Bij schuldregelingen, beslaglegging gaan we uit van het feitelijk besteedbaar inkomen. overeenkomstig het door de Raad begin 2018 goedgekeurde beleid. Daarnaast is in individuele omstandigheden maatwerk mogelijk (Omgekeerde toets/integrale aanpak).
Veelal is de hoogte van het inkomen op het moment van aanvraag bepalend. Alleen bij uitvoering van de Individuele inkomenstoeslag voor meerjarige minima moet gekeken worden naar een periode van 3 jaar i.v.m. de wettelijke bepalingen in de Participatiewet.

5. Help gemeenten ruimhartig te kunnen zijn – geef hen de ruimte om meer maatwerk te kunnen leveren zodat inwoners kunnen rondkomen en meedoen. Een gemeentelijke bijdrage van € 50 per jaar om te kunnen sporten helpt inwoners niet als de sportschool € 20 per maand kost.

 Antwoord:
Klantmanagers van Toegang hebben de ruimte om maatwerk toe te passen, en beoordelen complexe hulpvragen zo veel mogelijk integraal. Zoals onder 4 aangegeven gaan we uit van het feitelijk besteedbaar inkomen bij schuldregelingen, beslaglegging. De tegemoetkoming maatschappelijke participatie (bijv. voor sport of cultuur) is in
Meierijstad nu € 203,- voor volwassenen per jaar en voor kinderen € 275,-
per jaar. Bedragen worden jaarlijks verhoogd i.v.m. prijscompensatie. We werken daarnaast nog samen met Jeugdfondssportencultuur in die gevallen dat onze regeling niet voorziet. Het Kind pakket is in 2018 uitgebreid met een extra computer bij het verlaten basisonderwijs/overgang naar voortgezet onderwijs, en met een vergoeding voor zwemlessen) mede op verzoek van de Raad. Meierijstad kent ook nog een regeling voor schoolkosten van kinderen van jaarlijks € 203 ,- per schoolgaand kind.
Totstandkoming van het gemeentelijk beleid

Het beleid komt tot stand op basis van signalen en wensen uit de samenleving, het bestuur, van de ASD, ontwikkelingen in onze gemeente en regiogemeenten, en rijksbeleid. We stimuleren de uitvoering om in voorkomende gevallen maatwerk te bieden, problemen integraal aan te pakken, en aandacht te hebben voor eenvoudige procedures.

Zoals gezegd, zoals het nu geregd is betekent het niet het sluitstuk van het armoedebeleid. Maar de start voor een nog beter armoedebeleid.

Zie verder

Het armoedebeleid moet op de schop deel 1

RAPPORT NIBUD

Reactie toevoegen

U bent hier