h

Niet alleen de lasten, ook de lusten

30 april 2021

Niet alleen de lasten, ook de lusten

Foto: SP

Met een motie probeerde SP raadslid Kees van Limpt te redden wat er te redden valt. Ontwikkelaars verdienen enorme bedragen aan windmolens en zonneparken. Zij krijgen de lusten. Het college zegt te streven om burgers voor minimaal 50% ( lokaal eigendom ) te laten deelnemen aan de plannen. Wanneer de SP voorstelt dit te gaan afdwingen, blijkt dit juridisch niet mogelijk.   De rekening wordt bij de burgers gelegd

Terwijl burgers nog niet eens voor de helft verantwoordelijk zijn voor het energie gebruik. Zo worden bedrijven en de luchtvaart buiten beschouwing gehouden. En energie wordt steeds duurder, met name door de belasting erop. Als zoethoudertje wordt er gepromoot, burgers kunnen subsidie krijgen voor isolatie, zonnepanelen en elektrische auto’s. Kees; “ We moeten constateren dat de subsidies vooral gaan naar mensen, die dat financieel eigenlijk niet nodig hebben. Kortom: een zeer oneerlijke verdeling van lusten en lasten’.

Zoals de Regionale Energie Strategie tot nu toe geregeld is en wordt uitgevoerd daar kan de SP niet mee instemmen. Ook niet als onze motie wel aangenomen zou zijn. Het blijft een voorstel waar eerlijkheid en solidariteit ontbreekt. Helaas stemde een meerderheid wel voor de RES. Met onderstaande motie hebben we geprobeerd te redden wat er te redden valt. Ook hiervoor was er jammergenoeg geen meerderheid

Motie SP

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 29 april 2021, Constaterend dat:

 · In het voorstel handreikingen worden aangeboden;

· Hiervan wordt voorgesteld om ze niet als bindend kader vast te stellen;

Overwegend dat:

· Dit ook geldt voor 50% lokaal eigendom;

· Het dus blijft bij streven naar;

· Dit vrijblijvendheid in de hand werkt;

· Een verplicht percentage lokaal eigendom betrokkenheid en participatie versterkt;

· Het aspect eerlijker verdelen van lusten en lasten hierdoor handen en voeten kan krijgen;

· Er enige marge ingebouwd mag worden om de haalbaarheid te vergroten;

Verzoekt het college om:

- Met initiatiefnemers afspraken te maken over minimaal 40% lokaal eigendom en deze vervolgens vast te leggen in private overeenkomsten ook wel anterieure overeenkomsten genoemd.

Reactie toevoegen

U bent hier