h

Oproep: ga op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

30 juni 2021

Oproep: ga op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. SP fractievoorzitter Ruud Merks wil dat terugzien in de acties van onze eigen gemeente, nu of in het verleden en de toekomst.

Volgens de inspectie zijn het vooral ZZP’ers en jongeren tot en met 26 jaar doen geen beroep op de bijstand. Maar dit geldt ook voor thuiswonende meerjarige kinderen en mensen met een Europese migratieachtergrond. In absolute aantallen vormen werknemers de grootste groep niet-gebruikers van de bijstand.
Een aanzienlijk deel van de niet-gebruikers doet zelfs langer dan een jaar geen beroep op bijstand. De ingewikkelde Participatiewet en het strenge fraudebeleid spelen hierin een rol.  Het onderzoek laat zien dat de aanpak van niet-gebruik bij gemeenten zich veelal beperkt tot informatieverstrekking op de website; dus passief. Mensen worden vaak niet actief benaderd. Dat wil de SP veranderen.

Uiteraard zijn mensen vrij om geen beroep te doen op de bijstand. Maar als dit komt door onwetendheid, schaamte, of omdat men opziet tegen de complexe aanvraag, of er angst is later weer een deel terug te moeten betalen, dient aan verbetering gewerkt te worden. Ook wanneer mensen vanwege de bejegening door de gemeente afzien van een beroep op bijstand.

In deze Corona tijd is de al aanwezige tweedeling in onze maatschappij nog meer aan het licht gekomen. Daarom is het van belang extra en/of hernieuwde aandacht te besteden aan niet-gebruik van de bijstand. Vooral omdat de bijstand het laatste inkomensvangnet is. Ze is belangrijk in het voorkomen van (nog grotere) armoede en het tegengaan van schulden en andere sociale problematiek.

SP fractievoorzitter Ruud Merks (zie foto) heeft het college de volgende schriftelijk vragen gesteld:

College,

  1. Bent u bereid actief op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand?
  2. Aan welke acties denkt u?
  3. Zo nee, waarom niet?

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/publicaties/2021/06/16/niet-gebruik-van-de-algemene-bijstand

Reactie toevoegen

U bent hier