h

Beknopt jaarverslag 2021 van de fractie.

4 januari 2022

Beknopt jaarverslag 2021 van de fractie.

Ook het kalenderjaar 2021 stond nog steeds in het teken van de pandemie. Met ook nu weer  de nodige “aanpassingen” als digitaal vergaderen of zonder publiek.

Maar een flexibele SP-fractie heeft zich desondanks van haar beste kant laten zien.

Met inzet tijdens 17 beeldvormende avonden, 17 commissievergaderingen en 9 keer een raadsvergadering, waarvan er twee over twee avonden verspreid werden. Plus daarnaast nog de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg, werkgroepen en nog diverse keren regionaal overleg. En natuurlijk een flink aantal keren fractieoverleg ter voorbereiding van al die vergaderingen. Kortom: ook nu weer een intensief jaar.

Terugblikkend op de raadsvergadering kunnen we constateren, dat we als SP bijna alle voorstellen konden steunen. Alleen bij het voorstel over de RES 1.0 ( de regionale energie strategie) hebben we tegen gestemd. En bij diverse voorstellen met een stemverklaring aandacht gevraagd voor zaken, die voor de SP van groot belang zijn. Een groot aantal moties en amendementen passeerden de revue. Met soms steun van ons en soms ook niet. Vaak werden ze ingetrokken. Zoals onze motie over bijzondere bijstand, omdat die eigenlijk al uitgevoerd werd. Een motie over onderzoek naar de wijkfunctie in “de groene long” in Sint-Oedenrode die we mee ingediend hebben werd aangenomen. Net als de motie over zelfbewoningsplicht. Waar die een jaar eerder door ons ingediend nauwelijks steun kreeg werd die nu – breed ingediend – wel aangenomen. Bij de kadernota vroegen we aandacht voor o.a. armoede en de tweedeling.

En een alternatief voor de geplande verbindingsweg van de N279 bij Keldonk naar de industrieterreinen. Met de kadernota hebben we ingestemd net als met de begroting.

Verder werden er diverse burgercommissieleden benoemd, waaronder voor onze partij  Marieke Broekmeulen. Onze artikel 33 vragen over de scootmobielen in de Peppelhof werden tijdens de raadsvergadering beantwoord en na twee keer ernaar vragen werd sociale kaart voor de zomervakantie beschikbaar gesteld voor alle inwoners van Meierijstad.

Naast bovengenoemde bestuurlijke vraag hebben wij nog vier keer andere vragen gesteld en ook nog 24 technische vragen over allerlei zaken. Met als resultaat daarvan, dat ook huurders een tegoedbon energiebesparing kregen en de groenrenovatie in de Michiel de Ruijterstraat in Schijndel deels weer werd aangepast op de manier, die de bewoners graag wilden. Kortom: naast meepraten in de raad ook naast burgers staan en hen steunen bij acties die resultaat opleveren. Geen fractie zonder acties is dan ook nog steeds ons devies.

In september gaven we een presentatie van de Viefhof. Een kleinschalig woonproject voor senioren. Dat we hadden laten uitwerken door een architectenbureau. Zoals we dat eerder deden met de semipermanente woning en de schuurwoning. Waaraan we nog even refereerden. Ook toonden we schetsen van de walwoning en de parkeerplaatswoning.

Als mogelijkheden om op een creatieve en wat alternatieve manier een stukje van het tekort aan woningen met name voor starters op te lossen.

We blikken terug op een vanwege corona toch wat vreemd jaar. Met de verkiezingen van volgend jaar maart in het vooruitzicht gaan wij als fractie vol goede moed het nieuwe jaar in.

Een uitgebreid jaarverslag is op te vragen bij de afdeling.

Reactie toevoegen

U bent hier