h

2022...er viel wat te juichen

8 januari 2023

2022...er viel wat te juichen

Het kalenderjaar 2022 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Die voor ons als SP een zetel winst opleverde. Dus vanaf maart vier raadsleden i.p.v. drie. (zie foto: een juichende Kees van Limpt, tijdens de uitslagavond) Tot 16 maart  waren er vier beeldvormende avonden, evenzoveel commissievergaderingen en twee raadsvergaderingen. Drie mede door ons  ingediende moties werden aangenomen. Over aandacht voor voetgangers, geen zandwinning in Boerdonk en geluidshinder. Eind maart twee raadsvergaderingen met afscheid en installatie. Van vier raadsleden (Ruud, Kees, Tonnie en Marieke) en drie burgercommissieleden. (Geert, Jeanette en Tom) Flink versterkte fractie dus.

Tussen 1 april en de zomervakantie ook weer vier keer beeldvormende avond en vier keer commissie naast nog drie raadsvergaderingen. Waarvan de tweede in het teken stond van het coalitieakkoord en installatie wethouders. Het is niet ons programma. Onze met Hart ingediende motie over samenlevingsontwikkeling kreeg weinig steun. Net als onze motie over correctie teveel geinde OZB.

zomervakantie

Na de zomervakantie waren er nog vijf beeldvormende avonden, een expertmeeting wonen,  zeven keer een commissievergadering en drie raadsvergaderingen. Vragen nog wel vanuit de SP over de verhoging van de norm voor aanvraag energietoeslag naar 130%, die eerder nog geen steun kreeg. Maar mede door onze inzet toch doorgevoerd werd.  Een met andere partijen ingediende motie over zelfmoordpreventie werd unaniem aangenomen. Een amendement over de toeristenbelasting dat we mede indienden haalde het royaal en een mondeling amendement over schrappen percentages sociale huur in het laatste deel van Veghels Buiten werd unaniem aangenomen. Al met al toch diverse succesjes geboekt kun je stellen.

Verder stelden we vier keer bestuurlijke vragen over o.a. energietoeslag, bewind voering en subsidies. En veertien keer technische vragen over o.a. bouwen en wonen, het zwembad, de energietoeslag, OZB en Thuis in Rooi. Kortom: actief en kritisch als altijd van ons laten horen.

Daarnaast waren en natuurlijk nog de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg, de klankbordgroep van de regio, fractieoverleg, het voorzitterschap tijdens commissies en beeldvormende avonden en activiteiten voor basisschoolleerlingen die spelenderwijs kennis maken met de lokale politiek. En een gastles op het Fioretti college. Overleg ook met diverse actiegroepen en belangenorganisaties. Dus ook 2022 kan gezien worden als een jaar van actief kritisch bezig zijn als fractie. En dat zullen we ook blijven doen in 2023.

Reactie toevoegen

U bent hier