h

Het belang van de Provinciale Staten

3 februari 2023

Het belang van de Provinciale Staten

Foto: SP

Het belang van de provinciale politiek...15 maart kiest u voor uw provincie, maar ook voor de landelijke politiek. De mensen van de Provinciale Staten waar u op stemt, kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan over de politiek in de provincie, maar bepalen indirect ook de toekomst van het landelijke beleid. Of de regering van Mark Rutte door kan gaan op de huidige weg of dat ook nationaal een eerlijkere en socialere politiek mogelijk kan worden.

U kunt de SP daar op 15 maart bij helpen. Met uw steun kunnen wij in de provincie én in Den Haag beter opkomen voor uw belangen !!!

Wat doet de Provincie?

PROVINCIE VOERT LANDELIJK EN EIGEN BELEID UIT

Over veel zaken mag de provincie zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld waar ze wegen aanleggen. Daarnaast voert de provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke provincie verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur. 

TAKEN PROVINCIE

De provincie:

  • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar
    bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening;
  • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen;
  • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
  • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving;
  • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
  • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering;
  • houdt toezicht op de waterschappen;
  • houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.

Verkiezingsprogramma SP Brabant

Reactie toevoegen

U bent hier