h

Tot Slot.

Niet alle punten kunnen uitputtend beschreven worden en dat is ook niet nodig. Belangrijk is, dat de hoofdzaken worden weergegeven. Bij alle inzet van ons als SP zijn – naast de voor ons essentiële uitgangspunten menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit – de principes van eerlijk delen en het opkomen voor de mensen die wat minder goed in staat zijn dat voor zichzelf te doen leidend. Ook zal de SP altijd zoeken naar de samenhang tussen beleidsterreinen die van belang zijn voor besluitvorming over voorliggende voorstellen.

Uitgangspunt blijft: “geen fractie zonder actie”. De SP blijft ook lokaal een partij die er wil zijn voor en met de mensen. Samen in actie komen waar dat nodig is. Steun en hulp bieden in probleemsituaties. Herkenbaar, strijdbaar en betrouwbaar. We hebben goede contacten en uitwisseling met de landelijke partij, waar we onderdeel van uit maken.

Als je een gemeente wilt, waar:

  • Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit leidende beginselen zijn;
  • De mens centraal staat in plaats van geld en eigenbelang;
  • Omstandigheden zo zijn, dat mensen hun eigen geluk vorm en inhoud kunnen geven;
  • De gemeente iets is van en voor ons allemaal;
  • Verbondenheid tussen mensen versterkt wordt;
  • Het voor de politiek een erezaak is om burgers bij het beleid te betrekken;
  • Je met elkaar strijd levert en veel voor elkaar over hebt om een betere samenleving te creëren;
  • Partijen ook buiten de gemeenteraad actief zijn;
  • Je bereid bent om mee te werken aan een eerlijke samenleving;

Dan is er alle reden om op 16 maart 2022 SP te stemmen.

U bent hier