h

Gemeenteraad wil onderzoek naar realisatie kleinere wooneenheden

10 juli 2018

Gemeenteraad wil onderzoek naar realisatie kleinere wooneenheden

Al eerder diende onze SP-fractie voorstellen in voor de realisatie van kleinere wooneenheden. Toen kreeg ze nog geen steun van uit de gemeenteraad en werd alles opgeschoven naar de behandeling van de woonvisie. Afgelopen donderdag 5 juli was deze woonvisie in de gemeenteraad aan de orde, en kregen onze raadsleden wel de steun. Samen met HvS, lijst Blanco, CDA, D'66 en de Pvda, diende de SP een motie in, waarin het college van B. en W. werd opgeroepen om in samenspraak met de corporaties te onderzoeken:

  • welke behoefte er is aan kleinere wooneenheden in de gemeente Meierijstad,
  • welke locaties er in de gemeente Meierijstad (al dan niet tijdelijk) er specifiek geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor deze wooneenheden,
  • wat de mogelijkheden zijn om voor de bouw van deze woningen grond in erfpacht te geven in plaats van te verkopen,
  •  of scheef-wonen (verder) kan worden belemmerd.

Er moet iets gebeuren om de vraag naar betaalbare goedkope  (huur)woningen. Er is een groeiende behoefte aan kleine, goedkopere huurwoningen (bij zowel jongeren die zelfstandig gaan wonen als alleenstaande spoedzoekers) De corporaties, die actief  zijn in onze gemeente, wel over voldoende financiële middelen beschikken om deze en andere huurwoningen te realiseren, maar dat
dit ondanks die financiële middelen onvoldoende gebeurt.

In deze tijd groeien de mogelijkheden om aan de behoefte aan kleine tijdelijke woningen tegemoet te komen (onder meer met microwoningen, semipermanente woningen, schuurwoningen of realisatie van wooneenheden in bestaande gebouwen). De gemeente invloed heeft op de voorraad van deze en andere sociale huurwoningen, bijvoorbeeld en vooral door het beschikbaar stellen van grond. De gemeenteraad is het samen met de SP eens dat er prioriteit gegeven moet worden aan het beschikbaar stellen van voldoende bouwgrond en aan het nemen van stimulerende maatregelen om de bouw van sociale woningen snel en in substantiële aantallen te realiseren. De gemeente moet stimulerend, faciliterend en voorwaardenscheppend  zijn om corporaties te laten bouwen, en dat het wenselijk is om daarbij met name te werken aan de realisatie van kleine, betaalbare woningen;

Reactie toevoegen

U bent hier