h

Verplaatsing geitenhouderij (nog) niet aan de orde?

12 november 2018

Verplaatsing geitenhouderij (nog) niet aan de orde?

Foto: SP

Er is in Meierijstad nog niet gesproken over het verplaatsen van een geitenhouderij. Zoals u weet heeft de SP-fractie hierover vragen gesteld. Het is bekend dat er een provinciaal onderzoek loopt naar de gezondheidsrisico’s voor mensen. Zie ook creatieve oplossing 

De antwoorden op onze vragen zijn binnen. Wij willen ze u niet onthouden. Daarom hieronder de letterlijke tekst. In de toelichting bij de vragen hadden we opgenomen dat de SP ervan uit ging dat als nieuwe grote groepen bewoners binnen een straal van 2 kilometer niet bij een geitenhouderij mogen wonen, dit ook automatische voor de bestaande bewoners zou gelden. Dat blijkt volgens de gemeente, provincie en GGD niet zo te zijn en zijn de risico’s aanvaardbaar. Blijft natuurlijk de grote vraag, wat is aanvaardbaar? We houden u op de hoogte.

Gemeente Meierijstad;

Algemene opmerking vooraf merken we het volgende op. In uw inleidende woorden geeft u in onze optiek een onjuiste voorstelling van zaken. Noch door de provincie, noch door de gemeente is een regel ingevoerd die zegt dat mensen die nu al woonachtig zijn binnen de straal van 2 kilometer van een geitenhouderij daar niet zouden mogen wonen. Onze maatwerkaanpak is enkel bedoeld om heel zorgvuldig te kunnen besluiten bij plannen voor uitbreiding van het aantal woningen binnen dat gebied.  

Is het niet beter het zekere voor het onzekere te nemen? Uit het onderzoek kan namelijk ook duidelijk worden dat de risico’s wel te groot zijn. Hebt u ooit overwogen om de geitenhouderij te verplaatsen?

1. Zo ja, bent u hierover in gesprek gegaan met de agrariër?

Antwoord: Op dit moment hebben er nog geen gesprekken plaatsgevonden met de betreffende agrariër.

2. Wat is het resultaat en wat is het toekomstperspectief?

Antwoord: Niet van toepassing.

3. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Op dit moment is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het extra risico op longontsteking. Zolang dit niet duidelijk is, dient niet overhaast te worden geconcludeerd dat verplaatsing de beste optie is. Het is goed mogelijk dat uiteindelijk een technische oplossing volstaat waardoor verplaatsing niet aan de orde hoeft te zijn. Het onderzoek hiernaar is lopende en de verwachting is dat hiermee nog twee jaar is gemoeid.

4. Bent u het met mij eens dat de aanwezigheid van dit bedrijf en mogelijk ook andere bedrijven in Meierijstad eventuele nieuwe woningbouwlocaties in de weg kan zitten?

Antwoord: De aanwezigheid van geitenhouderijen, waaronder die van de Oetelaarsestraat, kan planologische procedures op dit moment in de weg zitten. De maatwerkaanpak biedt hiervoor een (tijdelijk) houvast dan wel een (oplossings)richting.

5. Zo ja, dan is verplaatsing toch een goede mogelijkheid?

Antwoord: Zie hiervoor onder punt 3.

Hoogachtend,

E. van den Bogaard, E. Witlox

Reactie toevoegen

U bent hier