h

We hebben antwoord! (wijkgebouw Bloemenwijk)

13 januari 2020

We hebben antwoord! (wijkgebouw Bloemenwijk)

Foto: mooischijndelkrant

Eind vorige maand werd bekend dat de gemeente en Woonmeij samen verder gaan voor het nieuwe wijkgebouw in de Bloemenwijk. Voor de volledigheid de antwoorden op onze eerder gestelde vragen;

1. Kan/wil het college wel inhoudelijk ingaan op de intenties tussen beide partijen?

  • Momenteel worden er met Woonmeij gesprekken gevoerd over de voorwaarden waaronder partijen bereid zijn om een overeenkomst te sluiten die is gericht op de herontwikkeling van het gebied aan de Papaverstraat.
  • Het gaat daarbij over het te realiseren stedenbouwkundige plan, het aantal en type te bouwen woningen, alsmede over de wijze waarop met het terealiseren wijkgebouw kan worden omgegaan.
  • Deze gesprekken verlopen positief en partijen hebben de intentie om hier daadwerkelijk overeenstemming over te bereiken.

2. Zo nee, waarom niet?
3. Klopt het dat er pas in 2023 in de Bloemenwijk een wijkgebouw gerealiseerd zal zijn?

  •  Er vanuit gaande dat er begin volgende jaar daadwerkelijk overeenstemming kan worden bereikt tussen de gemeente en de Woonmeij over de volledige herontwikkeling van de locatie aan de Papaverstraat, dan dienen er daarna nog een groot aantal voorbereidende werkzaamheden te worden uitgevoerd.
  • Zo zal een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld en in procedure moet worden gebracht en zullen ook de bouwactiviteiten moeten voorbereid. Dit zijn complexe en langdurige processen. Daarna kan pas worden gestart met de bouw, die ook de nodige tijd in beslag zal nemen.
  • Uiteraard zullen partijen zich maximaal inspannen om zo snel als mogelijk tot realisatie over te kunnen gaan, maar al met al zal het nog enkele jaren duren voordat (ook) het wijkgebouw kan zijn gerealiseerd. Dat het plan omstreeks 2023 gereed zal zijn is niet ondenkbaar.

4. De raad heeft het besluit genomen dat het wijkgebouw er moet komen. Als het pas in 2023 gerealiseerd kan zijn, wat is de reden hiervan? Zo ja, waarom moet de Bloemenwijk vanaf nu, nog drie jaar wachten?

Op 31 mei 2018 heeft de raad het volgende besloten:

  • “De raad gaat in principe akkoord met het realiseren van een nieuwbouw op de locatie Vossenberg en het behoud van het Gasthuis voor de Woonservice Boschweg te Schijndel. Mits er een beheerstichting opgericht is met een sluitende exploitatie
  • Daarnaast moet het totaalplan voor het gebied ruimtelijk inpasbaar en acceptabel zijn, met behoud en versterking van de omgevingskwaliteit. Vooruitlopend op de vaststelling van de Kadernota 2019 wordt een voorbereidingskrediet van €100.000 beschikbaar gesteld”.
  • Naar het oordeel van het college heeft de raad in mei 2018 daarmee in feite besloten dat het wijkgebouw slechts kan worden gerealiseerd, als aan de door de raad geformuleerde voorwaarden is voldaan. De afgelopen periode is er hard gewerkt om tot een nieuwe beheersstichting te komen, is gewerkt aan de totstandkoming van een stedenbouwkundig plan voor het gebied en zijn er verkennende gesprekken met Woonmeij gevoerd. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet.
  • Voor wat betreft de hoofdlijnen van het vervolgtraject wordt op deze plaats kortheidshalve verwezen naar de beantwoording van vraag 3.

Reactie toevoegen

U bent hier