h

Meierijstad gaat (nog meer) op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

15 juli 2021

Meierijstad gaat (nog meer) op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk
gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. SP raadslid Ruud Merks  heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W.  De SP wil dat terugzien in de acties van de gemeente. Uit de antwoorden  van het college blijkt dat de gemeente nu al actief op zoek is, maar schrijft ook dat ze nog actiever gaan zoeken.  Een mooi vooruitzicht

Hieronder de vragen en antwoorden

1. Bent u bereid actief op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand?
Ja. Op verschillende manieren wijzen we mensen op de mogelijkheden, en gaan we niet-gebruik tegen. We blijven dit doen door continue voorlichting en zullen er ook in onze samenwerkingsafspraken nog meer aandacht voor vragen. Onder 2 is een overzicht opgenomen van de diverse acties en instrumenten die we inzetten. De VNG vraagt wel om vervolgonderzoek,
omdat de focus van de wet ook ligt op het bevorderen van uitstroom en voorkomen van instroom in de bijstand. Naast de overheid zijn ook werkgevers aan zet om voldoende inkomen en voldoende uren te bieden.
2. Aan welke acties denkt u?
Uiteraard hebben we onze gebruikelijke communicatiekanalen waarop alles te vinden is over uitkeringen. T.a.v. incidentele regelingen (TOZO en TONK als voorbeeld) communiceren wij expliciet en nadrukkelijk naar de betrokken burgers en ondernemers/ ZZP-ers. Als mensen met vragen over een uitkering zich bij WA Toegang melden worden ze altijd uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden. Met het nieuwe TIP (Telefonisch informatiepunt, pilot binnen doorontwikkeling Toegang) verwachten we burgers nog meer aan de voorkant en nog uitgebreider te kunnen informeren. Samenwerkende partners en betrokken organisaties in het sociaal domein , wijkteams, vluchtelingenwerk, de sociale verzekeringsbank verwijzen actief door naar de gemeente voor hulp en mogelijk recht op bijstand bij armoede signalen. Wij zullen bij hen ook opnieuw de
doelgroep arbeidsmigranten aankaarten. Deze doelgroep is lastig op te sporen. Zij zijn vaak minder goed de taal machtig, maar daarnaast speelt ook mee dat in sommige situaties bij een bijstandsaanvraag het verblijfsrecht ter discussie kan komen staan.
Project Jongeren in beeld:
Maandelijks wordt er via het inlichtingenbureau een bestand aangereikt waarin jongeren zijn vermeld die die niet bij UWV, gemeente, school bekend zijn en geen startkwalificatie hebben. Deze jongeren worden actief benaderd om ze te kunnen helpen aan een leer/werktraject.
De samenwerkingsafspraken met UWV over meldingen van uitstroom uit WW uitkering aan de gemeente worden voortgezet en verstevigd.
We zetten ook de Armoedeambassadeur in om niet - gebruik tegen te gaan.
Verder zijn we bezig met de aanschaf van een applicatie voor WA Toegang voor de uitwisseling van gegevens over betalingsachterstanden van inwoners met o.a. energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars, in het kader van de verplichte vroeg signalering van de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Reactie toevoegen

U bent hier