h

SP dient motie van treurnis in

25 oktober 2023

SP dient motie van treurnis in

Foto: SP

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente. Die neemt de besluiten over wat er wel of niet gebeurt. Zij zijn de “machthebbers”, en niet het college. Maar soms voel je je als raadslid toch machteloos. Als er dingen gebeuren die lijken op voorkeursbehandeling. Of je de indruk krijgt dat de invloed van een bedrijf wel erg groot is. Alsof de “grote jongens” met het college zaken geregeld krijgen waar de “kleintjes” in het gedrang komen en gepiepeld worden. Dan worden onze kernwaarden eerlijkheid, betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid met voeten getreden en komen wij als SP in het geweer.

Door vragen hierover te stellen die duidelijkheid zouden moeten bieden. Zoals in de kwestie over de verkoop van gronden op het Foodpark in Veghel aan EXE Holding BV, het moederbedrijf van BAS trucks. Waar inmiddels het hele noordelijke deel van het Foodpark, dat grenst aan het eigen terrein van Bas World is toegezegd of verkocht aan Bas. Met procedures en afspraken die de nodige vraagtekens oproepen.

Als je dan op de technische en bestuurlijke vragen hierover vage en nietszeggende" antwoorden krijgt of op onderdelen geen echt antwoorden dan kun je weinig meer dan een signaal afgeven van je onvrede hierover. Dat kan met een motie van wantrouwen, maar die zet je in als een wethouder persoonlijk belang heeft gehad en dat is hier niet het geval.

Dan blijft er weinig meer over dan een motie van treurnis.  Waarin je als fractie je treurnis en ongenoegen uitspreekt over het gevoerde beleid en de manier waarop je vragen zijn beantwoord en je controlerende taak beperkt.

Die motie zullen wij indienen tijdens de raadsvergadering van 2 november. Een “mager” middel om je ongenoegen duidelijk te maken, maar anderzijds ook een signaal, waarvan de andere fracties zullen moeten aangeven of ze al dan niet onze opvatting hierover delen. We zijn benieuwd naar de uitkomst..

zie ook: https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2023/09/voorkeursbehandeling-of-beleid

Hieronder de motie

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 2 november 2023,

Constaterende dat: 

• de SP fractie bij herhaling technische en bestuurlijke vragen heeft gesteld over de aankoop van gronden op Foodpark Veghel door EXA Holding BV;

• de antwoorden op de gestelde vragen schriftelijk en mondeling in de raadsvergadering van 28 september 2023 vaag en ontwijkend zijn geweest;

• nog steeds niet duidelijk is waarom:

- er is afgeweken van het in de koopovereenkomst gestelde artikel, dat eerdere ingebruikname niet toegestaan is;

- de huurprijs over een periode in mindering is gebracht op de koopprijs; 

- een eerste recht van koop is verleend voor een nog te verwerven perceel;

- mogelijke vervuiling beperkt onderzocht is en afspraken over afwatering onduidelijk zijn gebleven.

-  

Overwegende dat: 

• de handelswijze van het college en het toegepaste beleid richting EXA Holding BV ons de indruk geeft van een voorkeursbehandeling richting één bedrijf;

• de bedrijfsvoering van dit bedrijf, het voornamelijk stallen van vrachtwagens,weinig van doen heeft met de Food gerelateerde bedrijvigheid die gewenst is op het Foodpark;

Spreekt uit:

Treurnis en ongenoegen over het gevoerde beleid van het college voor wat betreft de verkoop van gronden op het Foodpark in Veghel aan EXA Holding BV, en de wijze waarop onze vragen zijn beantwoord, waardoor onze controlerende taak in onze optiek beperkt werd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Reacties

Goed dat de SP haar ''poortwachtersfunctie'' hier in serieus neemt. Ik ben erg benieuwd naar de reactie en motivatie om dergelijke afspraken te maken.
Groet,
Een inwoner van Meierijstad die vaak een andere mening over de standpunten van SP heeft, maar bij deze toch de complimenten uitdeelt ;)

Reactie toevoegen

U bent hier