h

Nieuws uit 2020

7 februari 2020

Zon en wind in Meierijstad: slecht weer op komst.

Foto: SP

Het was een lange en drukbezochte raadsvergadering. Waar een besluit genomen moest worden over zoekgebieden voor windmolens en zonneparken in Meierijstad. Een agendapunt met maar liefst 8 amendementen (wijzigingsvoorstellen vanuit diverse fracties), 3 moties (waarin om dingen gevraagd wordt die gedaan moeten gaan worden) en 22 reacties vanuit allerlei organisaties en belangengroepen. Reden genoeg voor SP fractievoorzitter Ruud Merks om bij de vaststelling van de agenda te vragen, of dit onderwerp wel rijp was voor besluitvorming. En het niet beter van de agenda af gehaald kon worden. Helaas kreeg hij geen steun voor het idee, al zeiden diverse woordvoerders, dat ze de strekking ervan wel begrepen. En werd ook in de betogen diverse keren aangegeven, dat het eigenlijk te lastig was om nu hierover te beslissen.

Lees verder
28 januari 2020

"handen af van natuurgebieden"

Foto: ruud merks

Iedereen heeft wel een mening als het gaat over plaatsing van windmolens en zonneparken. Dat niet iedereen op één lijn zit, is wel duidelijk. Actievoerende belangengroepen laten duidelijk van zich spreken. Maar ook in de gemeenteraad zijn de meningen sterk verdeeld.  Wat is er aan de hand?  Het college van B. en W. , heeft over dit onderwerp, een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad:

Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om deze doelstelling te halen hebben we wind- en zonneparken nodig. Dit wil niet zeggen dat we zomaar medewerking moeten verlenen. Er is duidelijkheid nodig over hoe gemeente Meierijstad omgaat met initiatieven. Het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ geeft deze duidelijkheid.

De SP-fractie wil ook graag de klimaatdoelstellingen halen, maar niet ten kosten van alles. SP- fractievoorzitter Ruud Merks. nam het in zijn betoog op voor de natuurgebieden.

"Er zijn zoekgebieden in beeld. Als het gaat over windparken lijkt het erop, dat de zoekgebieden  in een hoek liggen, waar geen of weinig mensen wonen. Minder kans op zienswijzen dus. Alsof we niet verantwoordelijk zijn voor de natuur, die daar aan opgeofferd lijkt te gaan worden. Windmolens in het Wijboschbroek: te gek voor woorden. En dat geldt ook voor het Lijnt. (een natuurgebied bij Keldonk)  Een stiltegebied, dat we gaan opzadelen met voortdurend licht en geluid. De dieren die daar leven zullen geen commentaar leveren, maar hun biotoop wordt voor vele jaren verstoord. Willen we dat?  NOU de SP is helder dit willen wij niet. Voor de SP zijn mogelijke ontwikkelingen  bij natuurgebieden zoals de Lijnt en het Wijboschbroek onbespreekbaar.  Als SP zijn we voornemens om een amendement in te dienen, om natuurgebieden uit te sluiten als zoekgebied voor windmolens en zonneparken."

Lees verder
20 januari 2020

Waar zijn de bouwlocaties??

In de raadsinformatiebrief Zwembadvoorzieningen Meierijstad staat over het zwembad de Neul: gezien de beschikbare woningbouwgebieden bestaat er echter geen noodzaak om de huidige zwemlocatie te benutten voor woningbouw.

Op de vraag van SP raadslid Tonnie Wouters of er écht genoeg bouwlocaties in St Oedenrode zijn, antwoordde de wethouder: Ja. Voor particulier initiatief en ook voor sociale woningbouw. Als voorbeelden werden genoemd: in de buurt van de Knoptoren, nabij de Kienehoef en de locatie van het voormalig  Fioretticollege.

Lees verder
13 januari 2020

We hebben antwoord! (wijkgebouw Bloemenwijk)

Foto: mooischijndelkrant

Eind vorige maand werd bekend dat de gemeente en Woonmeij samen verder gaan voor het nieuwe wijkgebouw in de Bloemenwijk. Voor de volledigheid de antwoorden op onze eerder gestelde vragen;

Lees verder
13 januari 2020

Bedragen minimumloon 2020

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Lees verder
12 januari 2020

HEBT U HUISHOUDELIJKE HULP WMO? VRAAG EEN HER-INDICATIE AAN!

Nieuw in 2020 is dat Meierijstad zich gaat houden aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep: een beschikking is pas rechtsgeldig als de zorg is uitgedrukt in uren. De huidige werkwijze van een beschikking voor een “schoon en leefbaar huis” voldoet hier niet aan. Tot nu toe was dit wel de werkwijze van de gemeente.

Bij nieuwe aanvragen EN als mensen zelf om een herindicatie vragen zal de zorgaanbieder in overleg met de klant het aantal uren per week vast stellen om het resultaat te behalen wat nodig is. En legt dit vast in het ondersteuningsplan. Liever had de SP gezien dat dit door een onafhankelijke persoon/organisatie werd gedaan, maar het is al wel een verbetering. Kwalijk is dat dat de gemeente niet iedereen gaat her-indiceren.

Denkt u dat u meer uren huishoudelijke zorg nodig hebt? Vraag om een herindicatie bij de gemeente. Misschien dat er meer uren huishoudelijke zorg voor u uit komt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier